Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств

Бібліографічний опис

Королюк Т. М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Королюк Тетяна Миколаївна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням обліку власного капіталу й аналізу його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств.

 • Проведено дослідження власного капіталу як об’єкта обліку.
 • Проаналізовано особливості створення підприємств пивоварної промисловості, заснованих на акціонерній формі власності та вплив цих процесів на формування власного капіталу.
 • Оцінено рівень інвестиційної привабливості пивоварної промисловості та встановлено вплив чинників на інвестиційний процес.
 • Розкрито сучасний стан обліку власного капіталу та розроблено пропозиції вдосконалення методики обліку статутного й резервного капіталу та дивідендів.
 • Визначено особливості розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності та обґрунтовано напрями її вдосконалення.
 • Обґрунтовано методичні підходи для здійснення аналізу впливу власного капіталу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств у взаємозв’язку з іншими комплексними показниками (фінансовий важіль у структурі капіталу та платоспроможність, фінансова стійкість і ділова активність).
 • Розглянуто діючі методики аналізу інвестиційної привабливості підприємств та удосконалено методику аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств.
 • Досліджено, зокрема, підходи щодо вибору фінансових коефіцієнтів для аналізу інвестиційної привабливості й запропоновано використовувати статистичний підхід (у вигляді кореляційного аналізу зв’язків між фінансовими коефіцієнтами).
 • Розроблено порядок розрахунку оптимальних значень фінансових коефіцієнтів.
 • Здійснено аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств пивоварної промисловості шляхом рейтингової оцінки.
 • Основні результати дисертаційної роботи ухвалено до впровадження на досліджуваних підприємствах.

Ключові слова

власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, облік, аналіз, фінансова звітність, інвестиційна привабливість, пивоварна промисловість, рейтингова оцінка

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: актуальність теми

Трансформація економіки України супроводжується об’єктивною необхідністю ринкових змін до реалій економічного життя. Одним із них стало впровадження акціонерних відносин. У результаті цього акціонерні товариства займають усе міцніші позиції в різних сферах виробництва, стають повноправними учасниками ринкових відносин і, як свідчать статистичні дані, виробляють близько 69,8% загального обсягу промислової продукції в Україні.

В умовах реформування відносин власності особливого значення набуває дослідження процесів фінансування господарської діяльності акціонерних товариств. Основним джерелом, де акумулюється та систематизується необхідна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників акціонерних товариств, розподіл результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та використання власного капіталу як фінансової основи діяльності акціонерних товариств. Тому на сучасному етапі розвитку ринкових відносин актуального значення набуває дослідження обліку власного капіталу акціонерних товариств як нового об’єкта вітчизняної облікової системи.

Водночас сучасні ринкові відносини створюють умови, за яких внутрішні джерела фінансування акціонерних товариств виявляються недостатніми для відтворювального процесу. Це зумовлює підвищений інтерес до залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. Проте воно також пов’язане з проблемою їхньої обмеженості, що зумовлює необхідність обґрунтування акціонерними товариствами власних інвестиційних переваг і вибору інвесторами на цій основі пріоритетного об’єкта інвестування. Тому в сучасних умовах проблема оцінки інвестиційної привабливості стає актуальною для інвесторів та акціонерних товариств.

Стан вивчення проблеми

Виникнення нового об’єкта зумовило активну роботу науковців України в напрямі теоретичних і методичних розробок, що дало можливість сформувати базові положення обліку власного капіталу. Вагомий внесок у дослідження питань обліку власного капіталу зробили такі вітчизняні вчені, як: І. Бланк, Ф.Бутинець, С. Голов, Я. Крупка, Т. Наумова, С. Питель, В. Сопко, В. Суторміна, Б. Усач, І. Фаріон та інші. Із зарубіжних економістів: Х.Андерсен, І. Балабанов, І. Бєлобжецький, В. Бєлоліпецький, О. Єфімова, А. Зуділін, Д. Колдуелл, Б. Нідлз, В. Новодворський, В. Слабінський, Я. Соколов, Д.Стоун, К. Хітчінг та інші. За інвестиційною тематикою дослідження здійснювали такі провідні вчені, як: Г. Бірман, І. Бланк, Л. Гітман, В. Ковальов, М. Крейніна, Я. Крупка, О. Мертенс, А. Пересада, О. Терещенко, В. Фальцман, Е. Хелферт, У. Шарп.

Дослідження теоретичних положень і діючої практики бухгалтерського обліку власного капіталу дозволило виявити неузгодженість ряду проблем, а саме: нормативного забезпечення формування статутного капіталу на етапі створення акціонерних товариств, неоднозначність щодо джерел формування резервного капіталу та його використання, особливостей використання додаткового капіталу, організації обліку нерозподіленого прибутку й облікового відображення складових власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Проведені дослідження показали, що на даний час відсутня єдина методика аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств із чітко визначеним набором фінансових коефіцієнтів і критеріїв їх вибору. В Україні діє один нормативний документ, зареєстрований в Міністерстві юстиції (Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98 р. №22). Даний документ складений до реформування бухгалтерського обліку, що ускладнює його використання в сучасних умовах. Це підтверджує необхідність здійснення подальших досліджень підходів до аналізу інвестиційної привабливості, зокрема в частині визначення впливу власного капіталу на неї, з метою встановлення найбільш інвестиційно привабливих акціонерних товариств.

Актуальність вказаної проблематики та необхідність вирішення зазначених питань і зумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя і належить до держбюджетної теми “Фінансовий контроль і аудит у постсоціалістичному суспільстві: методологія та організація” (номер державної реєстрації – 0104U000642). У межах програми автором виконано дослідження, пов’язані із удосконаленням інформаційної і контрольної функції бухгалтерського обліку власного капіталу.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційної роботи – розробка рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення методики обліку власного капіталу і методичних підходів до аналізу впливу власного капіталу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств.

Для реалізації мети дослідження автором поставлено наступні завдання для їх подальшого розв’язання:

 • дослідити сутність поняття “власний капітал” та його походження як об’єкта обліку;
 • оцінити рівень інвестиційної привабливості підприємств пивоварної промисловості та встановити вплив чинників на інвестиційний процес;
 • проаналізувати діючий порядок бухгалтерського обліку власного капіталу та розробити пропозиції щодо його удосконалення;
 • виявити специфіку формування і використання окремих складових власного капіталу та їх облікового відображення;
 • виявити особливості відображення власного капіталу у фінансовій звітності та розробити рекомендації щодо її удосконалення як інформаційної бази аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств;
 • обґрунтувати методичні підходи до аналізу впливу власного капіталу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств;
 • удосконалити методику аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств пивоварної промисловості.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліковий процес формування й використання власного капіталу та процес аналізу його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств пивоварної промисловості як потенційних об’єктів інвестування.

Предметом дослідження є методичні та організаційні підходи до обліку власного капіталу й аналізу його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств як інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю в умовах ринку.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: методи дослідження

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять загальнонаукові методи пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ. У процесі роботи використано такі методи дослідження: спостереження (для встановлення концептуальної сутності власного капіталу та аналізу інвестиційної привабливості), групування (для аналізу руху активів, власного і залученого капіталу за досліджуваний період), синтез та абстрактно-логічний аналіз (для обґрунтування класифікаційної моделі власного капіталу), порівняння (для визначення особливостей різних методик аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств), графічні методи і методи виявлення причинно-наслідкового зв’язку (для відображення складових власного капіталу, їхньої питомої ваги, шкали змін власного капіталу), економіко-статистичні методи (для визначення кореляційного зв’язку між фінансовими коефіцієнтами).

В якості інформаційної бази дослідження були використані роботи вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, спеціальна економічна література, нормативно-законодавча база України, матеріали наукових конференцій з питань бухгалтерського обліку власного капіталу та аналізу інвестиційної привабливості, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку власного капіталу й аналізу його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств пивоварної промисловості України.

У процесі проведеного дослідження отримано такі наукові результати:

вперше:

 • визначено доцільність відкриття двох субрахунків 461 “Неоплачений капітал за внесками засновників” і 462 “Неоплачений капітал за внесками учасників” до рахунка 46 “Неоплачений капітал” з метою забезпечення повної інформативності про стан підписки на акції відкритого акціонерного товариства (серед засновників ще до відкритої підписки акцій) та їх розміщення (серед акціонерів уже в порядку відкритої підписки) (С. 8);
 • обґрунтовано необхідність введення до рахунка 67 “Розрахунки з учасниками” субрахунку 673 “Розрахунки за акції до збільшення статутного капіталу” для ведення обліку грошових та інших засобів, які надходять до оплати додаткових акцій, до моменту реєстрації змін величини статутного капіталу в статуті акціонерного товариства (С. 8);
 • сформульовано класифікацію резервів прибутку як об’єкта обліку з виділенням резервного капіталу, договірних резервів (мета створення – поліпшення добробуту персоналу підприємства, передбачення його преміювання) та резерву переоцінки (мета – забезпечення фінансової стійкості підприємств в умовах інфляційних процесів і несприятливого ринкового середовища), обґрунтовано їх облікове відображення та з метою встановлення можливості контролю за використанням резервів прибутку відкрито до рахунка 43 “Резерви прибутку” відомості 7.4 аналітичних даних рахунку 43 до журналу 7 (С. 8-9);

удосконалено:

 • порядок відображення окремих складових власного капіталу (статутного капіталу, резервів прибутку, нерозподіленого прибутку) за допомогою довідкових статтей у фінансовій звітності, що дасть можливість підвищити якість і вірогідність інформації, поліпшити аналітичні властивості звітності, використовувати дані звітності без попереднього перегруповування й перерахунку окремих позицій при оцінці інвестиційної привабливості акціонерних товариств (С. 9-10);
 • методичні підходи до аналізу впливу власного капіталу на інвестиційну привабливість шляхом дослідження комплексних показників і методику рейтингової оцінки інвестиційної привабливості з використанням економіко-статистичних методів при виборі фінансових коефіцієнтів для аналізу, що дасть можливість в умовах невизначеності при прийнятті інвестиційних рішень отримати точніші результати, ніж у результаті використання евристичних методів (С. 10-13);

набуло подальшого розвитку:

 • трактування поняття “власний капітал” як сукупності економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються до економічного процесу діяльності суб’єкта господарювання без визначення терміну повернення їх власникам, і здатні генерувати доходи (С. 6);
 • класифікаційна модель власного капіталу акціонерних товариств, у складі якого виділено вкладений і накопичений капітал, що дасть можливість розмежувати складові за економічною природою та отримувати інформацію про стан і динаміку власного капіталу за наведеними показниками (С. 6-7).

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що реалізація пропозицій та рекомендацій автора сприятиме вирішенню актуальних проблем, пов’язаних із веденням обліку власного капіталу та аналізом його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств. Запропонована методика обліку власного капіталу та його відображення у фінансовій звітності допоможе підвищити достовірність й аналітичність облікової інформації, створити необхідну інформаційну систему для прийняття інвестиційних рішень. Використання запропонованої методики аналізу інвестиційної привабливості акціонерних товариств дасть можливість отримати порівняльну оцінку підприємств певної галузі з метою вибору кращого варіанта інвестування. Проведення аналізу впливу власного капіталу у взаємозв’язку з іншими комплексними показниками на інвестиційну привабливість акціонерних товариств дозволить здійснювати порівняння, співставлення показників та характеризувати ефективність їх діяльності.

Окремі рекомендації та пропозиції наукового дослідження ухвалені до впровадження на ВАТ “Опілля” (довідка №281 від 06.10.2004 р.) та ВАТ “Бровар” (довідка №151 від 28.09.2004 р.), а також використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін “Бухгалтерський облік” та “Фінансовий аналіз” у Тернопільському державному технічному університеті ім. Івана Пулюя (довідка №1506 від 02.09.2004 р.).

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження доповідались автором і були схвалені на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні на початку XXІ століття” (м. Тернопіль, 2003 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення” (м. Тернопіль, 2003 р.);
 • сьомій науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 2003 р.);
 • науково-практичній конференції “Стратегія розвитку вітчизняних підприємств” (м. Тернопіль, 2003 р.);
 • IV міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м. Хмельницький, 2003 р.);
 • четвертій міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2003 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів, 2004 р.);
 • восьмій науковій конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 2004 р.).

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: структура та обсяг дисертації

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів і висновків (обсягом 185 сторінки), списку використаних джерел (214 найменувань на 18 сторінках) та 19 додатків (на 100 сторінках). У роботі розміщено 30 таблиць на 19 сторінках та 31 рисунок на 14 сторінках.

Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 4,42 друк.арк. У фахових виданнях опубліковано 8 статтей загальним обсягом 3,47 друк.арк.

У наукових фахових виданнях

 1. Королюк Т.М. Формування статутного капіталу акціонерного товариства // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 252-254. – 0,2 д.а.
 2. Королюк Т.М. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск №3. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 176-179. – 0,4 д.а.
 3. Королюк Т.М. Резервний капітал як основа фінансової стійкості акціонерного товариства // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – 2002. – №13. – 168 с. – С. 98-101. – 0,36 д.а.
 4. Королюк Т.М. Оцінка інвестиційної привабливості акціонерних товариств // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск №12. – Ч.2. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 81-83. – 0,19 д.а.
 5. Королюк Т.М. Облікова інформація в системі управління власним капіталом // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Випуск №6. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 373 с. – С. 136-140. – 0,37 д.а.
 6. Королюк Т.М. Дивідендна політика акціонерного товариства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск №2. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 46-51. – 0,6 д.а.
 7. Королюк Т.М. Особливості інвестування вітчизняних підприємств пивоварної промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Науковий журнал. Економічні науки. Частина 2. Том 2. – Хмельницький, 2003. – №5. – С. 278-282. – 0,55 д.а.
 8. Королюк Т.М. До питання природи власного капіталу: історичний аспект // Галицький економічний вісник. Науковий журнал. – 2004. – №1. – С. 40-53. – 0,8 д.а.

В інших наукових виданнях

 1. Королюк Т.М. Емісійна політика акціонерного товариства // Матеріали сьомої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 22-24 квітня 2003 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2003. – 267 с. – С. 221. – 0,1 д.а.
 2. Королюк Т.М. До питання формування фінансової стратегії підприємства // Матеріали науково-практичної конференції “Стратегія розвитку вітчизняних підприємств” (м. Тернопіль, 23-24 жовтня 2003 р.). – Тернопіль, 2003. – 326 с.– С. 297-298. – 0,1 д.а.
 3. Королюк Т.М. Оцінка інвестиційної привабливості пивоварної промисловості // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 9-12 грудня 2003 р.). Частина 2. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 333 с. – С. 163-165. – 0,3 д.а.
 4. Королюк Т.М. До питання форми випуску акцій вітчизняними акціонерними товариствами // Матеріали восьмої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 11-12 травня 2004 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2004. – 240 с. – С. 213. – 0,1 д.а.
 5. Королюк Т.М. Облікові та законодавчі аспекти формування та використання резервного капіталу акціонерного товариства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів, 27-28 травня 2004 р.). – Львів: Компакт-ЛВ, 2004. – 398 с. – С. 156-161. – 0,35 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Власний капітал підприємства” – за посиланням:

РубрикаКапітал власний

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансового стану підприємства” – за посиланням:

РубрикаАналіз фінансового стану

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог