Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Бібліографічний опис

Вовченко О. Л. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовченко Олександр Леонідович – Київ, 2004. – 18 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних і практичних питань обліку і аналізу банківського фінансування капітальних вкладень. В роботі узагальнено і систематизовано підходи до класифікації інвестиційної діяльності, запропоновано класифікацію реальних інвестицій і уточнено визначення економічної сутності поняття банківських реальних інвестицій, розроблено механізм функціонування фонду фінансування будівництва відповідно до нововведень в чинному законодавстві України та систематизовано форми і функції іпотеки. В дисертаційній роботі проведений аналіз стану діючої практики обліку банківського фінансування капітальних вкладень. Також розроблено методичні засади обліку операцій з фінансування будівництва за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів. В роботі розкрита суть, необхідність та методика аналізу банківських реальних інвестицій. За результатами порівняльного аналізу існуючих методів оцінки ефективності капітальних вкладень обґрунтовано доцільність використання системи показників, які враховують часовий параметр, тобто ті, що базуються на дисконтованих оцінках.

Ключові слова

інвестиції, банківські реальні інвестиції, фонд фінансування будівництва, іпотека, облік фінансування капітальних вкладень, довірче управління, методи ефективності капітальних вкладень, аналіз ризиків

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: актуальність теми

На сучасному етапі розвитку економіки України пріоритетними напрямами для інвестування є ті галузі народного господарства, які за своїми масштабами, технічним рівнем виробництва здатні здійснити вирішальний вплив на розвиток всіх галузей економіки. До таких галузей промисловості належить насамперед капітальне будівництво. Невипадково перед будівельною галуззю постала проблема пошуку додаткових джерел фінансування, оскільки бюджетні інвестиції подекуди досягли нульової позначки. Все це зумовило комерційні банки відгукнутися на вимогу часу і розпочати активну роботу з фінансування капітальних вкладень.

Операції з фінансування капітальних вкладень – нова сфера діяльності для вітчизняних комерційних банків. Проте за кордоном вона одна з найприбутковіших для банків та фінансових компаній, через що багато іноземних фінансових організацій спеціалізується винятково на інвестуванні, приділяючи іншим сферам діяльності набагато менше уваги. Втім, до цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з розробкою науково обґрунтованої системи обліку і аналізу банківського фінансування капітальних вкладень.

Значний внесок в розробку теоретичних основ обліку і аналізу банківського фінансування капітальних вкладень зробили українські вчені – Бланк І.А., Герасимович А.М., Гойко А.Ф., Євтух А.Т., Кіндрацька Л.М., Луців Б.Л., Мороз А.М., Пересада А.А., Савлук М.І., Федоренко В.Г., Федосов В.М. та зарубіжні – Абрамов С.І., Вахрін П.І., Воронцовський А.В., Іванов В.В., Ігошин Н.В., Лаврушин О.І., Мелкумов Я.С., Шапкін А.С.

У той же час слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі бракує ґрунтовних досліджень, які стосуються загальнотеоретичних проблем обліку банківського фінансування капітальних вкладень і наукових розробок, орієнтованих на практичне застосування та узагальнення нагромадженого досвіду. Розвиток даного виду банківської діяльності відбувається в умовах економічної нестабільності, недосконалості та суперечливості законодавчо-правового забезпечення.

Подальшого дослідження та наукової розробки потребують питання обліку та аналізу банківського фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів,  власних банківських капітальних вкладень та обліку операцій з кредитування фізичних та юридичних осіб на фінансування капітального будівництва.

Вагомість зазначеної проблематики, необхідність її розв’язання зумовили вибір теми, а також визначили цільове спрямування дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних організаціях та економічного аналізу Київського національного економічного університету з теми “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні  (реєстраційний номер 0100U006874)”. В межах наукової програми автором досліджено  методологічні засади  обліку банківського фінансування капітальних вкладень, а саме: опрацьовано методику обліку фінансування капітальних вкладень за дорученням власників та розпорядників інвестованих коштів,  а також  методику обліку кредитування фінансування капітальних вкладень фізичних та юридичних осіб.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці рекомендацій та пропозицій з удосконалення методики обліку і аналізу банківського фінансування капітальних вкладень з урахуванням національних і міжнародних стандартів для раціонального та ефективного використання банківського кредитного потенціалу та забезпечення взаємозв’язку між грошовими ресурсами населення, банками і підприємствами будівельного сектору.

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:

 • вивчити та узагальнити теоретичні підходи до визначення економічної сутності банківських реальних інвестицій;
 • здійснити аналіз сучасного стану банківського фінансування капітальних вкладень та визначити тенденції його розвитку;
 • виявити чинники соціально-економічного та правового характеру, які заважають розвитку механізму іпотечного кредитування в Україні.
 • розробити рекомендації щодо організації обліку фінансування капітальних вкладень за дорученням власників та розпорядників інвестованих коштів;
 • визначити як діюча методика обліку довірчих операцій узгоджується з міжнародними стандартами обліку;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення діючої методики обліку надання кредитів на придбання житла;
 • розробити систему показників та методику аналізу ефективності використання банківських інвестицій
 • дослідити види ризиків, які супроводжують процес банківського фінансування капітальних вкладень.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність банків з фінансування капітальних вкладень.

Предметом дослідження є методика обліку та аналізу банківського фінансування капітальних вкладень.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: методи дисертаційного дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному підході до вивчення сучасного стану обліку і аналізу банківського фінансування капітальних вкладень. У процесі дослідження застосовувалися методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, статистичних  порівнянь, вибіркового обстеження та групування.

Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі акти України, нормативна документація та інструкції, що регламентують організацію обліку та аналізу банківського фінансування капітальних вкладень, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів державної статистики, облікові дані банків м. Києва.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у наступному:

 • вперше розроблено методичні засади обліку операцій з фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів. В основу покладено підхід, за яким ці операції, так як і операції довірчого управління, не включаються до балансу банку, а відображаються за позабалансовими рахунками. Це узгоджується з принципами міжнародних стандартів обліку, зокрема, принципом автономності, згідно якого активи та зобов’язання банку мають бути відокремлені від активів та зобов’язань  довірчого управління;
 • обґрунтовано методику обліку врахування за балансовими та позабалансовими рахунками банку коштів, які поступають від довірителів;
 • вперше, з метою мінімізації ризику, пов’язаного із забезпеченням своєчасних виплат довірителям з особових рахунків у повному обсязі, банкам запропоновано створювати додатковий спеціальний оперативний резерв та розроблено процедуру відображення цього резерву в обліковому процесі;
 • удосконалено методичні засади фінансового обліку доходів і витрат банку, пов`язаних з управлінням коштами та обліку повернення коштів довірителям з фонду фінансування будівництва;
 • сформовано рекомендації щодо удосконалення методики обліку кредитних операцій з фінансування капітального будівництва, зокрема це стосується обліку процентних і комісійних доходів та обліку простроченої заборгованості;
 • удосконалено методичні засади аналізу кредитних операцій з фінансування капітального будівництва, а саме сформовано підходи до аналізу оборотності позичок та аналізу погашення наданих кредитів на фінансування капітальних вкладень;
 • за результатами порівняльного аналізу існуючих методів оцінки ефективності капітальних вкладень обґрунтовано доцільність використання системи показників, які враховують часовий параметр, тобто ті, що базуються на дисконтованих оцінках;
 • узагальнено і систематизовано підходи до класифікації інвестиційної діяльності, запропоновано класифікацію реальних інвестицій та уточнено визначення економічної сутності поняття банківських реальних інвестицій; дістали подальшого розвитку теоретичні засади банківського фінансування капітальних вкладень;
 • розроблено механізм функціонування фонду фінансування будівництва відповідно до нововведень в чинному законодавстві України і визначено місце та роль банків, які виконують функції управителів фонду фінансування будівництва;
 • систематизовано форми і функції іпотеки та запропоновано класифікацію іпотечних кредитів.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних напрямів і конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку операцій з банківського фінансування капітальних вкладень, зокрема обліку довірчих операцій, обліку кредитних операцій та обліку власних капітальних вкладень банку.

Рекомендації і пропозиції, викладені в дисертації, спрямовані на використання в практичній діяльності банків та навчальному процесі.

Запропоновані автором рекомендації апробовано і в експериментальному порядку впроваджено в практичну діяльність комерційних банків та інвестиційних компаній м. Києва і одержали позитивні відгуки: АКБ “Київ” (довідка № 5-01/1683 від 18.06.2004р.), АБ “Київська Русь” (довідка № 1957/20.3-5232 від 23.06.2004р.), ДГО “Житло-інвест” (довідка № 044/16/913-2194 від 10.06.2004р.). Окремі положення дисертації використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні курсу лекцій навчальних дисциплін “Облік в банках” та “Аналіз діяльності банку” (довідка від 12.05.2004р.).

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження доповідались на науково-практичних конференціях, а саме:

 • міжнародна науково-методична конференція “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 2002 рік);
 • міжнародна науково – практична конференція “Україна наукова 2003” (м.Дніпропетровськ, 2003 рік).

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи налічує 185 сторінок друкованого тексту, 21 таблицю на 11 сторінках, 12 рисунків на 7 сторінках, 18 додатків на 42 сторінках. Список використаних джерел містить 185 найменувань.

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень: список опублікованих праць за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладено в шести наукових працях загальним обсягом 2,2 д.а., опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, з них чотири у фахових виданнях, які є в переліку наукових видань ВАК України обсягом 1,6 д.а. та дві – матеріали конференцій.

У наукових фахових виданнях:

 1. Вовченко О. Л. Інвестиції: економічна сутність та форми // Актуальні проблеми економіки, Київ, 2004. – № 6 (36) – с. 18 – 23, 0,40 д.а.
 2. Вовченко О. Л. Іпотечне кредитування  як  спосіб   довгострокового фінансування інвестицій  // Економіка:  проблеми  теорії  та  практики. Збірник наукових   праць.  Випуск 192,  Дніпропетровськ: ДНУ,   2004.  – с. 31  – 37, 0,42 д.а.
 3. Вовченко О. Л. Методика обліку банківського фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 5, частина ІІ, Кіровоград, 2004. – с. 537 – 543, 0,42 д.а.
 4. Вовченко О. Л. Оцінка ефективності банківських інвестицій в капітальне будівництво // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск  190:  В 4 т.  Том ІІІ., Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – с. 707 – 712, 0,38 д.а.

В інших виданнях:

 1. Вовченко О. Л. Аналіз ефективності капітальних вкладень. // “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції 16 – 17 травня 2002 р. Київ: КНЕУ, 2002. – с. 89 – 94, 0,36 д.а.
 2. Вовченко О. Л. Банківське фінансування капітального будівництва // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції “Україна наукова “2003”. Том 19. Економіка, Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – с. 12 – 13, 0,20 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Банківське фінансування капітальних вкладень” за посиланням:

РубрикаФінансування будівництва банком

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог