Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства

Бібліографічний опис

Вовк В. М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовк Вікторія Миколаївна – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств. Розглянуто фінансові ресурси як економічну категорію, вдосконалено їх класифікацію. У роботі охарактеризовано інформаційну базу аналізу фінансових ресурсів, відкриту в першу чергу для зовнішніх користувачів та запропоновано шляхи її вдосконалення. В роботі досліджено діючі методики аналізу фінансового стану підприємств та запропоновано етапи проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Дисертантом удосконалено аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства. Рекомендовано використовувати в якості узагальнюючого фінансового показника рейтинговий показник фінансового стану для двох типів підприємств: підприємств, де враховуються як особливості галузі, так і окремого підприємства та підприємств, в яких галузева специфіка не береться до уваги взагалі. Основні результати дисертаційної роботи викладені в методиці аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств та ухвалені до впровадження на досліджуваних підприємствах.

Ключові слова

фінансовий аналіз, методика, фінансові ресурси, фінансова звітність, ліквідність, платоспроможність, рейтинговий показник

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: актуальність теми дослідження

Сучасний розвиток народногосподарського комплексу України породжує спектр гострих соціально-економічних проблем, вимагаючи нагальної розробки нових і вдосконалення вже існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Зокрема, велике значення при переході економіки країни до ринкових відносин має управління діяльністю підприємств, спрямоване, передусім, на організацію безпосередньо самого процесу виробництва, що можливе при умові здійснення щоденного ретельного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, а відтак – аналізу формування і використання фінансових ресурсів, який є одним із визначальних з огляду на основні фактори виробництва. Проведення згаданого аналізу можливе за умови застосування чітко визначеної його методики та організації.

Складність нинішньої економічної ситуації в країні полягає у тому, що на багатьох підприємствах бухгалтерські служби та інші економічні підрозділи рідко застосовують методику аналізу фінансового стану на практиці через її високу працемісткість та складність розрахунків.

Стан вивчення проблеми

Варто відзначити, що розвиткові теорії та практики аналізу формування і використання фінансових ресурсів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких відомих вітчизняних вчених як: О.Д.Василика, М.І.Горбатка, З.В.Гуцайлюка, О.М.Загородної, В.М.Івахненка, К.В.Ізмайлової, М.Я.Коробова, М.В.Кужельного, Л.А.Лахтіонової, В.О.Мец, Є.В.Мниха, В.М.Опаріна, П.Я.Поповича, В.І.Самборського, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших. Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях М.І.Баканова, І.Т.Балабанова, В.В.Бочарова, В.В.Ковальова, М.Н.Крейніної, Є.В.Негашева, Р.С.Сайфуліна, А.Д.Шеремета та інших. Незважаючи на значні здобутки у дослідженні вказаних проблем, ряд питань щодо методики аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок.

Проведені дослідження показали, що на даний час відсутня єдина чітка методика аналізу фінансових ресурсів підприємства із встановленим набором аналітичних показників та коефіцієнтів. Окрім того, немає єдиного підходу щодо порядку розрахунку тих чи інших коефіцієнтів, їх нормативних значень. Внаслідок цього практикам-бухгалтерам і аналітикам важко зорієнтуватись у розмаїтті інформації та обрати найвірніший і найпростіший шлях для аналізу фінансових ресурсів підприємства. Реформування системи бухгалтерського обліку ще більше ускладнило ситуацію.

Через це виникає необхідність у створенні такої методики аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства, яка б дозволила не тільки чітко визначати стан цих ресурсів і встановлювати рівень економічного розвитку досліджуваного підприємства, а й була доступною в обчисленні, зрозумілою і економічно ефективною з точки зору співвідношення “вигоди-витрати”. Зазначене вище й зумовило актуальність теми дисертаційного дослідження та практичну значимість роботи.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: зв’язок роботи з науковими роботами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства за темою “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0101U002352). Автором удосконалено методику аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у вдосконаленні методики і організації аналізу формування й використання фінансових ресурсів для підприємств України. Відповідно до мети дослідження автором було поставлено такі основні завдання для їх подальшого розв’язку:

 • уточнити зміст економічної категорії “фінансові ресурси” у контексті проведення економічного аналізу;
 • проаналізувати існуючу класифікацію фінансових ресурсів з позиції відповідності її потребам аналізу господарської діяльності;
 • визначити джерела інформації для проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємств, а також вказати можливі шляхи оптимізації фінансової звітності як інформаційної бази аналізу;
 • дослідити сучасні механізми формування джерел фінансових ресурсів підприємств з метою спрощення прийняття рішення із залучення коштів для максимальної реалізації потенціалу підприємств;
 • удосконалити методику аналізу формування і використання фінансових ресурсів;
 • визначити щільність зв’язку складових показника рейтингової оцінки для встановлення взаємодії окремих елементів в узагальнюючому показнику фінансового стану підприємства.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є аналітична діяльність на підприємствах хлібопекарської галузі харчової промисловості.

Предметом дослідження є методичні та організаційні підходи до проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методи дослідження

У процесі дисертаційного дослідження автором використано методи порівняльного та економіко-статистичного аналізу, за допомогою яких виявлено особливості стану та тенденції розвитку хлібопекарської галузі харчової промисловості. При розкритті змісту категорій “фінансові ресурси”, “фінансовий потенціал”, “фінансовий механізм”, “фінансові інструменти”, “фінансові інвестиції” та визначення їх місця у сучасній системі управління підприємством застосовувався системний підхід. У ході аналізу методики формування і використання фінансових ресурсів дисертантом використані методи аналітичного групування, зведення та вибірковий метод, а при побудові діаграм та схем – графічні методи.

Інформаційною базою дослідження виступали роботи вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань фінансового аналізу, спеціальна економічна література, нормативно-законодавчі акти України, матеріали наукових конференцій, дані бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності підприємств.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: наукова новизна одержаних результатів

Дисертаційне дослідження спрямоване на удосконалення методики та організації аналізу фінансових ресурсів на підприємствах хлібопекарної галузі харчової промисловості через здійснення глибшого аналізу шляхом проведення оцінки ліквідності та визначення узагальнюючого рейтингового показника.

На основі виконаного наукового дослідження отримано такі наукові результати:

 • уточнено визначення економічної категорії “фінансові ресурси” з точки зору бухгалтерів-аналітиків, яке, на відміну від існуючих тлумачень, автором трактується як кошти, за рахунок яких формуються власний і позиковий капітал, що використовується для придбання активів і здійснення звичайної діяльності з метою забезпечення економічної вигоди, а також застосовується у випадку виникнення надзвичайних подій;
 • доповнено існуючу класифікацію фінансових ресурсів шляхом виокремлення у ній групування за такими ознаками як види господарської діяльності, об’єкти інвестування, кругооборот, джерела формування, характер участі у господарському процесі, види сформованих активів, джерела їх покриття, ступінь ліквідності та терміновість погашення зобов’язань, що дозволить раціональніше згруповувати показники для проведення аналізу;
 • розроблено рекомендації з удосконалення інформаційної бази аналізу формування і використання фінансових ресурсів через побудову активу Балансу за ступенем спадаючої ліквідності та пасиву – за порядком зниження терміновості погашення зобов’язань, що полегшить оцінку ліквідності та платоспроможності підприємства;
 • побудовано дескриптивну модель формування джерел фінансових ресурсів, яка у ринкових умовах дає можливість підприємству максимально реалізувати свої можливості і обрати вигідний спосіб залучення додаткових коштів;
 • деталізовано методику аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємств шляхом конкретизації категорійного апарату, системи аналітичних показників, коефіцієнтів, порядку їх розрахунку, а також механізм проведення індексного аналізу пасивів і активів та аналізу ліквідності балансу, розрахунок альтернативних варіантів узагальнюючого рейтингового показника з метою визначення рівня економічного розвитку підприємства;
 • встановлено щільність зв’язку між елементами узагальнюючого показника рейтингової оцінки підприємств, де враховуються особливості галузі й окремого підприємства та підприємств, у яких галузева специфіка не береться до уваги, що вказує на пряму достатньо тісну кореляційну залежність між розглянутими показниками.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: практичне значення отриманих результатів

Полягає у тому, що дисертантом запропонована методика аналізу формування і використання фінансових ресурсів із визначенням рейтингового показника. Зазначена методика допоможе інвесторам, кредиторам та іншим суб’єктам, зацікавленим у проведенні зовнішнього аналізу, більш чітко орієнтуватись при виборі його інформаційної бази, в системі фінансових коефіцієнтів для експертної оцінки фінансового стану конкретного підприємства. Водночас, використання запропонованої методики допоможе акціонерам та власникам підприємств отримати достовірнішу інформацію щодо реального господарського стану, виявити при цьому його реальні можливості і внутрішні резерви, оперативно усувати можливі труднощі і недоліки в роботі.

Методика аналізу формування і використання фінансових ресурсів прийнята до впровадження на ВАТ “Рівнехліб” (довідка №01/1091 від 14.11.2002 р.) та ВАТ “Поліссяхліб” (довідка №359 від 4.09.2003 р.). Крім того, основні положення наукового дослідження використовуються у навчальному процесі Українського державного університету водного господарства та природокористування при вивченні дисциплін “Аналіз господарської діяльності на підприємствах недержавної форми власності” та “Економічний аналіз” (довідка №17 від 02.06.2003 р.) у темах: “Аналіз основних засобів”, “Аналіз фінансових результатів” та “Аналіз фінансового стану”.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Представлені у роботі рекомендації та пропозиції розроблені автором особисто і наведені у його наукових працях.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження відображено в доповідях:

 • на Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Політ-2002” (м. Київ, 2002);
 • на Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Актуальні проблеми формування економічної системи України” (м. Львів, 2002);
 • на Регіональній науковій конференції “Концептуальні засади соціально-економічного розвитку Західного регіону України” (м. Тернопіль, 2002);
 • на IV міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми” (м. Донецьк, 2002) та
 • на Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком” (м. Рівне, 2003).

Основні положення і висновки обговорювались також на засіданні кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: структура та обсяг дисертації

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертація виконана на 193 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі 38 рисунків та 43 таблиці. Робота містить 10 додатків на 36 сторінках. Список використаних джерел складається із 202 найменувань.

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 9 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 2,18 друк. арк., з них особисто автору належить 1,98 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 6 робіт загальним обсягом 1,65 друк. арк.

У фахових виданнях:

 1. Вовк В.М. Аналіз довгострокових і поточних зобов’язань підприємств // Наукові записки. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.177-179.
 2. Вовк В.М. Аналіз складу і структури управління фінансовими ресурсами підприємства // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 10. Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.51-53.
 3. Вовк В.М. Вплив інфляційних процесів на фінансову звітність підприємств // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С. 199-200.
 4. Шульгін В.М., Вовк В.М. Рейтинговий показник фінансових ресурсів підприємств як індикатор їх фінансового стану на регіональному рівні // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Випуск 1 (20). Збірник наукових праць. – Рівне, 2003. – С. 366-372. (Особистий внесок здобувача: запропоновано два варіанти методики розрахунку рейтингового показника стану фінансових ресурсів підприємства).
 5. Вовк В.М. Параметричний аналіз джерел формування фінансових ресурсів // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Випуск 3 (22). Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне, 2003 р. – С. 3-8.
 6. Вовк В.М. Аналіз фінансових ресурсів підприємства з використанням узагальнюючого показника ліквідності // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 182. Т2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 405 – 412.

У інших наукових виданнях:

 1. Вовк В., Шульгін В. Проблеми удосконалення інформаційної бази аналізу фінансових ресурсів підприємства // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. – Тернопіль: Збруч, 2002. – С.100-107. (Особистий внесок здобувача: запропоновано проект рекласифікованого балансу з подальшим переходом до аналізу балансу ліквідності; розмежування понять ліквідність підприємства, ліквідність балансу, платоспроможність; причини хронічної нестачі грошових коштів).
 2. Вовк В.М. Загальні характеристики і особливості міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку // Наука і молодь: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2002. – С. 302.
 3. Вовк В.М. Аналіз фінансових ресурсів в структурі фінансового менеджменту // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів IV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених. – Донецьк, 2002. – С. 25-26.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансового стану підприємства” за посиланням:

РубрикаАналіз фінансового стану

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог