Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння

Бібліографічний опис

Сенів Б. Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сенів Богдан Григорович – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертації розроблено і обґрунтовано наукові положення щодо вдосконалення методики та організації аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств. Сформульовано концепцію аналізу інвестицій, показано його місце і роль у здійсненні відбору ефективних інвестиційних проектів, визначено та удосконалено систему інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Розроблено методику проектного аналізу інвестицій, що враховує фактор ризику і може застосовуватися для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, а також при проведенні передпроектних заходів. Запропоновано загальну модель аналізу ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння підприємств деревообробної галузі. Розроблено алгоритм оцінки ефективності інвестицій, що враховує специфіку інвестиційних проектів на діючому виробництві і реалізовано його за допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування Visual Basic 6.0 з використанням методів імітаційного моделювання на персональному комп’ютері.

Ключові слова

інвестиції, інвестиційна діяльність, реконструкція, технічне переозброєння, інвестиційний проект, ризик, грошові потоки, інфляція

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: актуальність теми дослідження

Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюють матеріально-технічний потенціал галузей. Водночас, в економіці України в останні роки спостерігався спад інвестиційної активності, що зумовлено рядом факторів економічного, організаційного та соціального характеру. В результаті знизалась рентабельність підприємств базових галузей промисловості, погіршився їх фінансовий стан та конкурентоспроможність. Такі тенденції характерні також для підприємств деревообробної галузі, взятої нами за об’єкт дослідження.

На сучасному етапі розвитку цієї галузі загострилася необхідність вдосконалення економічного механізму щодо здійснення інвестицій та розробки методик оцінки інвестиційних проектів на діючих підприємствах. У запропонованих нині методиках зроблено акцент на аналізі ефективності вкладень у нове будівництво, в нові інвестиційні проекти. Це робить їх особливо привабливими для інвесторів, які мають можливість розвивати свій бізнес. Для діючих підприємств більш важливою проблемою є оцінка ефективності інвестування в реконструкцію і технічне переозброєння підприємств та їх фінансового забезпечення.

Стан вивчення проблеми

Проблеми інвестиційної діяльності досліджувалися в працях таких вітчизняних вчених, як: З.Н.Борисенко, І.О.Бланк, А.Ф.Гойко, М.С.Данько, З.В.Задорожний, Я.Д.Крупка, Л.А.Лахтіонова, Б.М.Литвин, А.А.Пересада, М.С.Пушкар, В.В.Сопко, В.Я.Шевчук, С.І.Шкарабан та інші. Ці ж питання розглядають і зарубіжні вчені, зокрема: В.В.Бочаров, А.Б.Ідрісов, В.В.Ковальов, В.Н.Лівшіц, І.В.Ліпсіц, А.Б.Німчинський, І.А.Ніконова, М.І.Рімер, Д.Е.Старік, У.Ф.Шарп та інші.

Проте, ще залишається чимало невирішених питань, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, котрі потребують детального дослідження і вироблення практичних рекомендацій.

Для забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів необхідний новий економічний механізм їх оновлення, який враховував би економічні інтереси підприємств в умовах ринкових відносин. Такий механізм повинен включати в себе вирішення низки методичних питань, пов’язаних з оцінкою ефективності інвестування у діюче виробництво, а також комплекс питань з організаційно-фінансового управління реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств.  Новий механізм оновлення повинен повністю враховувати інтереси власників, орієнтувати їх на реалізацію тільки високоефективних проектів. Актуальною стає розробка такої аналітичної системи дослідження інвестицій підприємств, яка б поєднувала використання багаторічного досвіду світової економіки з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної обліково-аналітичної теорії та практики. Саме науково-теоретична та практична значущість цих проблем зумовили вибір теми та цільове спрямування дисертаційного дослідження, визначали його мету та головні завдання.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і є складовою частиною держбюджетної теми кафедри економіки і управління інвестиціями “Реформування економіки інвестиційного комплексу в умовах переходу до ринкових відносин” (номер державної реєстрації 0101U002349). Зокрема, автором розроблено методику аналізу ефективності інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств з урахуванням вітчизняного і міжнародного досвіду.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є уточнення науково-методичних і розробка практичних рекомендацій  щодо вдосконалення аналізу ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

 • обґрунтувати концептуальні підходи щодо сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств, пов’язаної з їх реконструкцією і технічним переозброєнням;
 • показати місце і роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції і технічного переозброєння;
 • дати оцінку стану інформаційного забезпечення аналізу інвестицій та визначити шляхи його поліпшення;
 • розробити методику проектного аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств з урахуванням фактора ризику;
 • визначити головні напрями аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємств щодо їх реконструкції та технічного переозброєння;
 • розробити алгоритм оцінки ефективності інвестицій з використанням методів імітаційного моделювання.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність деревообробних підприємств щодо реконструкції та технічного переозброєння.

Предметом дослідження є система оцінки та методика аналізу ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств в умовах ринку.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, що використані у загальній логіці аналізу: діалектичний метод пізнання (при визначенні ролі інвестицій в кругообігу ресурсів), класифікаційно-аналітичний (при визначенні класифікаційних ознак інвестицій), методи індукції і дедукції, порівняння і синтезу, наукової абстракції і теорії графів (при побудові динамічних багатофакторних моделей аналізу інвестицій), економіко-статистичні методи (для розрахунку інтегрованих показників ефективності інвестицій) та інші. Проведене дослідження базується на принципах і положеннях теорії ринкової  економіки, наукових розробках з питань оцінки ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі і нормативні документи, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, інвестування, обліку і аналізу, менеджменту, фінансів, фінансова та статистична звітність деревообробних підприємств.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в розробці концептуального системного підходу до аналізу ефективності інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, зокрема:

 • уточнено визначення понять “інвестиції в реконструкцію і технічне переозброєння” як вкладення капіталу в приріст виробничих потужностей підприємств з метою забезпечення технічного і технологічного оновлення діючого виробництва та досягнення економічного і соціального ефекту;
 • сформульовано концепцію аналізу інвестицій як цілісного структурно відокремленого блоку, організаційно взаємопов’язаного з іншими блоками комплексного економічного аналізу (аналізу обсягу продажу та собівартості продукції, аналізу фінансових результатів та фінансового стану);
 • удосконалено систему інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Зокрема, запропоновано ввести додаткові показники, пов’язані із реконструкцією і технічним переозброєнням у статистичну та фінансову звітність;
 • розроблено методику проектного аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, що враховує фактор ризику і може застосовуватися для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, а також при проведенні передпроектних заходів;
 • запропоновано загальну блок-схему аналізу ефективності інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, що дає можливість оцінити фінансовий і майновий стан підприємства, ступінь достатності капіталу для поточної діяльності та інвестицій, потребу в додаткових джерелах фінансування. Зазначена блок-схема визначає характеристику проектів  і забезпечує відбір більш раціональних варіантів інвестування;
 • розроблено алгоритм оцінки ефективності інвестицій, який враховує специфіку інвестиційних проектів на діючому виробництві і реалізовано його за допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування Visual Basic з використанням методів імітаційного моделювання на персональному комп’ютері.

Запропонований у роботі підхід дає можливість створити науково обґрунтоване комплексне методично-інформаційне забезпечення для потенційних користувачів аналітичної інформації стосовно інвестування і допомогти підприємствам оцінити ефективність інвестиційної діяльності в умовах ринкового середовища.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу ефективності інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

Розроблену автором блок-схему аналізу можна використовувати для порівняльної оцінки проектної і фактичної ефективності інвестицій, спрямованих в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в  таких підприємствах, як: ЗАТ СП “Промінь-Галичина” (акт №58 від 11.03.2003 р.), ВАТ “Надвірнянський лісокомбінат” (акт №22-201 від 18.03.2003 р.). Розроблена методика показала високу ефективність і практичну цінність, про що свідчать відповідні акти.

Науково-методичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі Тернопільського комерційного інституту при підготовці бакалаврів та спеціалістів за фаховим напрямом “Економіка і підприємництво” (довідка №509 від 13.03.2003 р.).

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: особистий внесок здобувача

Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції “Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 1998р.), науково-практичній конференції “Формування ринкових відносин у системі будівельного комплексу України” (м. Тернопіль, 1998р.), Республіканській науково-практичній конференції “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аудиту підприємств” (м. Тернопіль, 1999р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, 2001р.).

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація  складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, виконана на 195 сторінках комп’ютерного тексту, з них: 155 с.- основний зміст роботи включає 16 таблиць, 12 рисунків; 17 с.- список використаних джерел, що містить 210 позицій; 4 додатки на 23 сторінках.

Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння: публікації за темою дисертації

Результати дисертаційної роботи викладено в 9 наукових працях загальним обсягом 2,9 друкованих аркуша, у тому числі у фахових виданнях опубліковано 6 робіт загальним обсягом 2,4 друкованих аркуша.

У фахових наукових виданнях:

 1. Сенів Б.Г. Неконвенціональні капітальні вкладення як особливість проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 1999 р. – № 3. – С. 120-122.
 2. Сенів Б.Г. Реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств, як спосіб відновлення основних засобів // “Наукові записки”. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль. – 1999 р. – С. 101-104.
 3. Сенів Б.Г. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки // “Наукові записки”. Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2001 р. – № 7. – С. 99-105.
 4. Сенів Б.Г. Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств // “Наукові записки”. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. –Тернопіль. – 2002 р. – С. 19-23.
 5. Сенів Б.Г. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення
  // Банківська справа. – 2002 р. – № 2. – С. 52-60.
 6. Сенів Б.Г., Ляшенко О. Міжнародні стратегічні альянси у створенні організаційних знань окремих підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003 р. – № 3. – С. 77-80. Особистий внесок: розроблено рекомендації щодо визначення основних компетенцій, які є головним фактором формування конкурентних переваг підприємства.

 В інших наукових виданнях:

 1. Сенів Б.Г. Стан та перспективи розвитку інвестиційних процесів в Україні
  // “Економіка. Політика. Право.” Інформаційно-аналітичний тижневик. Тернопіль: “АВС – Реєстр”. – 1997 р. – № 9. – С. 1-2.
 2. Гуцал І.С., Сенів Б.Г. Деякі проблеми оцінки ефективності інвестиційних програм // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку. – Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТАНГ. – 1997.
  – С. 122-123. Особистий внесок автора: обґрунтовано показники для оцінки реальних інвестиційних програм.
 3. Сенів Б.Г. Проблеми оцінки ефективності інвестицій в умовах невизначеності // Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ.– Тернопіль: ТАНГ. – 1999 р. – № 1. – С. 212-214.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітальні інвестиції” за посиланням:

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог