Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу)

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення

Бібліографічний опис

Леонова Л. О. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Леонова Лілія Олександрівна – Харків, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретичних та практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та економічному обґрунтуванню нових напрямків облікової політики на базі виявлення і використання закономірностей впливу відтворювального процесу на ефективність роботи підприємств. Доведено, що формування облікової політики основних засобів повинне будуватися на виборі найбільш ефективних способів і параметрів відтворювального процесу, запропоновано використання вугільними шахтами оптимальних норм амортизації техніки та перехід до повного способу відтворення. Економічно обґрунтована доцільність застосування у вітчизняній практиці способу капіталізації витрат на ремонти, що продовжують термін служби основних засобів, шляхом зменшення нарахованого зносу, уточнено та доповнено поняття капітальних інвестицій і амортизації.

Розроблено принципи обліку та контролю накопичення і використання амортизаційних відрахувань для забезпечення відтворювального процесу, підхід до формування амортизаційної політики підприємств на підставі оптимізації строків використання основних засобів. Запропоновано систему наскрізного пооб’єктного кодування витрат на капітальні ремонти основних засобів, механізм первинного, аналітичного та синтетичного обліку цих витрат. Надані рекомендації щодо удосконалення синтетичного обліку безоплатно отриманих основних засобів, порядку списання сум, створених при переоцінці й індексації основних засобів, обліку їх знецінення.

Ключові слова

основні засоби, бухгалтерський облік, відтворення, амортизація, ремонти, облікова політика, вугільні шахти

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: актуальність теми дослідження

У ринкових умовах господарювання бухгалтерський облік безпосередньо пов’язаний із процесом керування підприємством і є важливою складовою цього процесу. Однак недосконала методична база обліку може стати причиною прийняття неправильних рішень, які ведуть до зниження ефективності роботи підприємств. Дані свідчать, що в умовах перехідної економіки суттєво погіршилися фінансове становище та фінансові результати на вугільних шахтах Донбасу. Однією з причин такої ситуації є формування підприємствами необґрунтованої облікової політики, в тому числі і в відношенні до основних засобів.

Особливістю вітчизняної практики явилось те, що  бухгалтерський облік основних засобів був орієнтований на вимоги податкового законодавства і тому мав набагато протиріч економічним поняттям амортизації, зносу, капіталізації. Результатом такого підходу стало різке падіння питомої ваги амортизації в собівартості вугілля, збільшення строків експлуатації основних засобів, ріст витрат на їх ремонти.

З введенням національних стандартів  підприємства отримали нові можливості в формуванні облікової політики до основних засобів. Однак, поряд з цим, з’явилося не мало питань, які є недостатньо досліджені та мають дискусійний характер. Так, без порушення національного стандарту, шахти продовжують використати в бухгалтерському обліку податкові норми амортизації, які не відповідають сутності відтворювального процесу. Наслідком податкового нарахування амортизації  та впливу деяких інших факторів на багатьох вугільних шахтах є значне відхилення   вартості основних засобів, яка відображається в облікових документах від їх фактичної вартості.

Стан вивчення проблеми

Окремі питання теорії і практики бухгалтерського обліку та економічного аналізу основних засобів викладені в роботах Пархоменко В., Голова С., Бутинця Ф., Горицкой Н., Грінько А., Кужельного М., Сопко В., Гавриленко В., Ластовецького В., Задорожного З. та ін. Проте, існуючий вітчизняний досвід не містить рішень і не знищує недоліки, які проявляються в обліку безкоштовно отриманих основних засобів, обліку витрат на ремонти і амортизацію, обліку результатів переоцінки. Удосконалювання бухгалтерського обліку основних засобів вимагає аналізу альтернативних напрямків облікової політики, вироблення оптимальних рішень, що не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку, для забезпечення  комплексного підходу з використанням закономірностей відтворювального процесу. Наявність зазначених вище проблем обумовило вибір теми і визначило її актуальність.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: взаємозв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження зв’язаний з науково-дослідними роботами, виконаними кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту ДонНТУ. Дослідна робота проводилася відповідно до державного плану, а саме за  темами: “Теоретичне і методичне забезпечення переходу на міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку” (М-3-99), “Удосконалювання бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (21-2000-2001ББ).

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: мета і задачі дослідження

Метою роботи є розробка теоретичних та практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та економічне обґрунтування напрямків облікової політики на основі виявлення і використання закономірностей впливу відтворювального процесу на ефективність роботи підприємства.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі теоретичні і практичні задачі:

 • розкрити сутність основних засобів як об’єкта бухгалтерського обліку у взаємозв’язку з відтворювальним процесом;
 • виявити розходження в економічному, бухгалтерському і податковому підходах до змісту поняття “основні засоби” і нарахуванню амортизації;
 • уточнити поняття “облікова політика” стосовно основних засобів і обґрунтувати критерії оптимізації такої політики в умовах діючої системи оподатковування;
 • показати позитивні та негативні риси  різних методів нарахування амортизації, надати рекомендації до їх застосування;
 • виробити основні методичні підходи в оцінці реальності і вірогідності балансової вартості основних засобів;
 • показати вплив визнання й оцінки основних засобів на фінансовий стан і результати діяльності підприємства;
 • розробити механізм реалізації облікової політики на основі виявлення і використання закономірностей впливу відтворювального процесу на ефективність діяльності підприємства;
 • обґрунтувати параметри облікової оцінки термінів корисного використання основних засобів;
 • розкрити економічну сутність і удосконалити порядок обліку і віднесення витрат на капітальні ремонти, що продовжують терміни корисного використання основних засобів;
 • показати вплив політики капітальних ремонтів на ефективність використання основних засобів;
 • виробити рекомендації щодо:
  • удосконалення синтетичного й аналітичного обліку операцій з основними засобами;
  • поліпшення організації документального відображення витрат на капітальні ремонти основних засобів;
  • підвищення ефективності використання основних засобів;
  • здійснення планування та контролю капітальних інвестицій в основні засоби на підставі розробки системи бюджетів.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку основних засобів на вугільних шахтах Донбасу.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів та їх відтворення.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: методи дослідження

Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія та загальні наукові принципи проведення комплексних досліджень. У роботі використані методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку (при розкритті обмежень і критерію облікової політики), порівняльного аналізу (при виявленні переваг і недоліків різних методів амортизації, напрямків облікової політики), трендового аналізу (для виявлення закономірностей відтворювального процесу), графічний метод (для побудови моделей обліку витрат на ремонти),  метод динамічного моделювання (для оцінки способів списання витрат на ремонти), індексний метод, метод ланцюгових підстановок, метод дисконтування. Обробка даних здійснювалася за допомогою персонального комп’ютера з використанням пакета EXCEL.

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, дані фінансової і статистичної звітності вугільних шахт Донбасу.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в уточненні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з економічного обґрунтування облікової політики, удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів та їх відтворення на вугільних шахтах.

Вперше:

 • економічно обґрунтована доцільність застосування  у вітчизняній практиці способу капіталізації витрат на ремонти, що продовжують термін служби основних засобів шляхом зменшення нарахованого зносу;
 • запропоновано систему наскрізного пооб’єктного кодування витрат на капітальні ремонти основних засобів;
 • виявлені принципи обліку та контролю  накопичення і використання амортизаційних відрахувань для забезпечення відтворювального процесу.

Удосконалено:

 • підхід до формування облікової політики в відношенні основних засобів  на базі вибору найбільш ефективних способів і параметрів відтворювального процесу, оптимізації строків використання основних засобів;
 • синтетичний облік безоплатно отриманих основних засобів
 • порядок списання сум, створених при  дооцінці й індексації основних засобів;
 • механізм первинного й аналітичного обліку витрат на капітальні ремонти основних засобів.

Одержали подальший розвиток:

 • підхід до обліку і контролю накопичення та використання амортизаційних відрахувань на підприємстві;
 • уточнення та доповнення поняття капітальних інвестицій;
 • оцінка ефективності використання основних засобів на вугільних шахтах;
 • оцінка фізичного зносу та залишкової вартості основних засобів на базі визначення коефіцієнтів відновлення;
 • формування системи бюджетів капітальних інвестицій, що дозволяють прийняти рішення щодо повного чи часткового відновлювання шахтної техніки.

Пропозиції та рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку й аналізу, представлені в дисертаційній роботі, розроблені з урахуванням специфіки вітчизняної економіки, не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та дозволяють підвищити ефективність керування основними засобами.

Запропоновані рекомендації та результати використані  при підготовці проекту “Програма реформування та розвитку (ринкової трансформації) паливно-енергетичного комплексу України”, яка розроблена за дорученням Президента України від 28.10.2002 р. № 1 – 1/1385 (довідка №05/05-269 від 09.02.03), а також випробувані та впроваджені в практичну діяльність товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми “Партнер – аудит” (довідка №110 від 21.02.03) та товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми “Ніка – аудит” (довідка № 97/3 від 5.03.03).   Рекомендації з удосконалювання бухгалтерського обліку основних засобів, що  вимагають змін у діючих нормативних документах, направлені в Методологічну Раду по бухгалтерському обліку при Міністерстві фінансів України (№ 01-161/26 від 16.05.03). Окремі розробки також використовуються в учбовому процесі Донецького національного технічного університету при викладанні дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Управлінський облік”, “Економічний аналіз господарської діяльності” для спеціальності “Облік та аудит”.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції отримані автором самостійно на підставі проведених досліджень з фінансово-господарської діяльності вугільних шахт та інших промислових підприємств Донецької області. Аналітичну частину роботи виконано на підставі облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених дисертантом спостережень, опитувань керівників та фахівців.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: апробація результатів дисертації

Основні положення й результати дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях:

 • на регіональній науково-практичній конференції “Стратегія керування соціально-економічним розвитком регіону на період до 2010 року” м. Донецьк, 1999;
 • на першій міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні технології в сучасному утворенні: стан і перспективи”, м. Донецьк, 2002;
 • на обласній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки, фінансів, керування і права періоду трансформації”, м. Донецьк, 2002.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку, викладених на 162 сторінках машинописного тексту. Робота містить 52 таблиці, 41 рисунок, 7 додатків і список використаних джерел з 150 найменувань на 11 сторінок. Загальний обсяг дисертації 173 сторінки машинописного тексту.

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення: публікації за темою дисертації

За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових статей. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 6 статтях, опублікованих у провідних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК, загальним обсягом 2,5 друк. арк., з яких особисто дисертанту належить 2,4 друк. арк. та в 2 статтях, опублікованих в інших виданнях.

Статті в наукових спеціальних виданнях

 1. Гавриленко В.А., Леонова Л.А. Амортизационная политика государства и ее влияние на эффективность производства. // Материалы региональной научно-практической конференции “Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года”. Том 2. – Донецк: Дон ГТУ Минобразования Украины, ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. С. 93 – 102. (здобувачеві належить збирання, обробка науково-дослідних даних та отримані результати).
 2. Леонова Л. А. Анализ начисления амортизации основных средств при переходе на международные стандарты бухгалтерского учета. // Труды Донецкого государственного технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 19. – Донецк, ДонГТУ, 2000. – С. 144 – 150.
 3. Леонова Л.А. О противоречиях в бухгалтерском учете при начислении амортизации основных средств. // Труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 19. – Донецк, ДонНТУ, 2002. – С.71– 78.
 4. Леонова Л. А. Проблемы и противоречия в бухгалтерском учете начисления амортизации основных средств. // Материалы областной научно-практической конференции “Актуальные проблемы экономики, финансов, управления и права периода трансформации”. Том 3. – Донецк: ДИЭХП, 2002. – С. 327 – 330.
 5. Леонова Л.А. Анализ формирования в бухгалтерском учете первоначальной стоимости основных средств. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 186: В 4 т. Том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 962 – 971.
 6. Леонова Л.А. Совершенствование бухгалтерского учета расходов на ремонты основных средств. // Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов. Выпуск 9 / Под общ. Ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, Каштан, 2003. – С. 95 – 105.

Статті в інших виданнях

 1. Стоян Е., Леонова Л. Практическое применение П(С)БУ 17 “Налог на прибыль”. // Налоговый курьер. – 2003. – № 1 – 2. – С. 9 – 12.
 2. Леонова Л.А. Учет отсроченных налоговых активов и обязательств по МСБУ. // Аналитическая бухгалтерия. – 2003. – № 8-9. – С. 2-3.

Тези доповідей

 1. Леонова Л. А. Современные требования к преподаванию бухгалтерского учета основных средств. // Материалы первой международной научно-практической конференции “Инновационные технологии в современном образовании: состояние и перспективы”. – Донецк, Донецкий институт управления, 2002. – С. 74 – 77.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог