Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті

Бібліографічний опис

Урбан Н. М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Урбан Наталія Михайлівна – Тернопіль, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертаційній роботі розкрито об’єктивний характер змісту та сутності категорії “активи” в умовах функціонування комплексних управлінських систем. Доповнені ознаки її класифікації, які оформлені у систематизований класифікатор активів. Розроблено та схвалено для практичного застосування макети нових та удосконалених діючих первинних документів у частині вартісної характеристики активів, що забезпечує економічно обґрунтований вибір методики їх оцінки на всіх етапах руху в діяльності підприємства. Запропонована методика аудиту оцінки активів сприяє всебічності аналітичних підходів та експертної оцінки під час його проведення. Досліджено процес організації активів, за результатами якого розроблена схематична модель організації оцінки в обліку і аудиті, що забезпечує формування інформаційного середовища для прийняття управлінських рішень в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності підприємства.

Ключові слова

активи, оцінка, первісна вартість, ліквідаційна вартість, справедлива вартість, оприбуткування, списання, облік, аудит, фінансова звітність

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: актуальність теми дослідження

Забезпечення економічного зростання висуває підвищені вимоги до оцінки параметрів функціонування суб’єктів підприємництва, їх структури, серед яких особливе місце належить розкриттю інвестиційної привабливості суб’єктів ринкових відносин. Це  потребує вирішення низки складних і різних за характером проблем в обліковому середовищі, удосконаленню його теоретико-методичних аспектів,  науково обґрунтованої організації.

Активи підприємства є однією з найважливіших категорій обліково-аналітичного процесу. У системі теоретичних основ формування і використання активів важливу роль відіграє концепція їх оцінки, що в першу чергу впливає на об’єктивність обліку і формування фінансової звітності підприємства.

Проблеми методики та організації оцінки активів досліджувались в працях вітчизняних вчених: О. С. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, З. В. Задорожного, Я. Д. Крупки, М. В. Кужельного, В. О. Ластовецького, Б. М. Литвина, Н. М. Малюги, М. С. Пушкаря, В. С. Рудницького, В. В. Сопка, Б. Ф. Усача, І. Д. ФаріонаВ. Г. Швеця, С. І. Шкарабана та інших. Ці ж питання розглядають і зарубіжні вчені, зокрема: X. Андерсон,  Б. Волькштейн, Глен А.Велш, М. Ф. Ван Бред, В. Качалін, А. Ковалев, Т. Карлін, В. Палій, Е. Райс,  Я. Соколов, Дж. Фрідман, Е. Хелферт, Е.  Хендріксен та інші.

Проте, ще залишається чимало невирішених питань, пов’язаних з оцінкою активів в операційній діяльності, котрі потребують детального дослідження і  вироблення пропозицій для вітчизняної практичної діяльності.

Для розкриття економічних інтересів підприємств в умовах ринкових відносин необхідний системний підхід до визнання категорії “активи” в економічному та обліковому аспектах. Такий підхід повинен включати в себе вирішення низки методичних питань, пов’язаних з оцінкою активів в обліку, достовірність якої підтверджується аудиторськими висновками, а також комплекс питань з організації її проведення в обліку і аудиті. Системний підхід повинен повністю враховувати інтереси власників, задовольняти потреби користувачів обліковою інформацією. Актуальною стає розробка такої методико-організаційної системи оцінки активів, яка б поєднувала використання багаторічного досвіду зарубіжної облікової практики з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної обліково-аналітичної теорії й практики. Саме науково-теоретична та практична значущість цих проблем зумовили вибір теми та цільове спрямування дисертаційної роботи, визначили її мету та головні завдання.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і є складовою частиною держбюджетної теми кафедри економіки, обліку та економічного аналізу у сфері соціальної інфраструктури “Дослідження і розробка методології з організації обліку, аналізу і контролю господарської діяльності бюджетних установ (галузей невиробничої сфери)” (державний реєстраційний номер 0101U002351, автором виконано розділ “Формування вартості активів підприємства в обліку”), а також згідно плану науково-дослідної роботи Мукачівського технологічного інституту, зокрема науково-дослідної теми кафедри обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності “Методологічні засади реформування обліку підприємств легкої промисловості” (автором удосконалено методичне забезпечення оцінки активів в обліку, що рекомендується підтверджувати висновками аудиту її достовірності за статтями фінансової звітності). Ефективність впровадження методики оцінки активів в обліку і аудиті забезпечується правильною організацією цих процесів відповідно до запропонованих системних моделей.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є уточнення  науково-методичних і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення підходів до оцінки активів підприємства, вироблення організаційних напрямів формування інформаційного середовища її проведення на підставі вивчення теоретичних засад і практичних аспектів обліку і аудиту оприбуткування та списання активів. Для досягнення поставленої мети визначено розв’язати такі завдання:

 • обґрунтувати концептуальні підходи щодо сутності активів, рух яких зумовлює операційну діяльність підприємства;
 • узагальнити класифікаційні ознаки активів у розрізі їх типів з метою визначення критеріїв визнання активів як об’єктів обліку;
 • уточнити методику оцінки руху активів та їх відображення на рахунках обліку для забезпечення користувачів достовірною інформацією за статтями фінансової звітності;
 • розробити методику аудиту оцінки активів з деталізацією програм перевірки в розрізі кожного їх виду;
 • дати оцінку організаційним принципам інформаційного середовища формування вартості активів на предмет їх здатності забезпечити якісні вимоги до облікової інформації, які зазначені в Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
 • доповнити методику застосування інструментарію фінансового аналізу активів підприємства для підтвердження правильного вибору методики оцінки активів та оптимізації інформаційного середовища аудиту її достовірності;
 • розробити організаційні моделі оцінки активів в обліку й аудиті, які б сприяли оптимальному вибору удосконаленого методичного забезпечення її проведення.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є активи як об’єкти обліку операційної діяльності  підприємств легкої промисловості.

Предметом дослідження є теоретико – методичні та організаційні аспекти оцінки активів у системі  обліку та аудиту.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: методи дослідження

Методологічною основою проведення дослідження є діалектичний метод пізнання та його принципи: історизму, застосований для дослідження активів як обліково-економічної категорії у ході історичного розвитку суспільства; суперечності –  для визначення їх сутності; системно-структурний підхід – для розкриття функціональної їх ролі та місця у системі управління за ринкових умов господарювання. При вивченні існуючої наукової бази з питань оцінки активів використовувались такі методи пізнання: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, групування, аналогії, систематизації, порівняння та інші.

Інформаційною базою є праці зарубіжних та вітчизняних вчених з проблем оцінки активів, а також нормативні та законодавчі акти України, укази Президента України, офіційні матеріали Державного Комітету статистики України, дані економічної періодики.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у теоретико-методичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням процесу оцінки активів в обліку, ефективність якого підтверджується аудиторськими висновками щодо достовірності оцінки активів.

У результаті наукових досліджень вперше:

 • сформовано алгоритм розрахунку рівня суттєвості помилки, яка може бути допущена у процесі обліку господарських операцій при аудиті оцінки активів, що дасть можливість знизити рівень аудиторського  ризику в частині надійності системи внутрішнього контролю;
 • запропоновано моделі організації оцінки активів в обліку та аудиті, котрі забезпечують всебічність аналітичних підходів та експертної оцінки, оптимізують інформаційне середовище стосовно дослідження стану та ефективності використання активів у діяльності підприємства;

удосконалено:

 • методичні підходи щодо документального оформлення руху активів, зокрема розроблено макети нових та оптимізовано діючі первинні документи і облікові регістри (інвентарна картка обліку об’єктів капітальних інвестицій; акт переоцінки основних засобів; реєстр транспортно-заготівельних витрат; картка обліку виробничих запасів; реєстр обліку валютних операцій; картка обліку фінансового активу; відомість формування резерву сумнівних боргів; реєстр погашення (списання) сумнівних боргів), використання яких в обліковій практиці сприятиме формуванню достовірного інформаційного середовища для оцінки активів та сприятиме зближенню фінансового і податкового обліку;
 • класифікаційні ознаки активів для забезпечення достовірності їх оцінки, які передбачають застосування економічних та юридичних підходів до структурування активів підприємства;
 • методику аудиту активів підприємства в частині правомірності їх оцінки в операційній діяльності відповідно до методичних положень, затверджених обліковою політикою підприємства;

набуло подальшого розвитку

 • трактування економічної суті активів як контрольованих підприємством економічних ресурсів, сформованих за рахунок інвестованого в них капіталу, що характеризується детермінованою вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати доходи, постійний обіг яких у процесі використання пов’язаний з факторами часу, ризику і ліквідності;
 • застосування інструментарію фінансового аналізу активів для підтвердження правильного вибору методики оцінки руху активів та формування інформаційного середовища для аудиту достовірності оцінки активів за статтями фінансової звітності.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: практичне значення отриманих результатів

Полягає у тому, що обґрунтовані в дисертації методичні положення та теоретичні висновки й узагальнення є певним внеском у розробку методики оцінки активів підприємства і можуть бути враховані у процесі вдосконалення його облікової системи на сучасному етапі.

Окремі положення дисертаційної роботи застосовано при:

 • організації оцінки активів в обліку на виробничо-торговому швейному об’єднанні “Гроно” (довідка про впровадження № 185 від 26.08.2003 р.),
 • експертній оцінці нематеріальних активів на малому колективному підприємстві “Магріс” (довідка про впровадження № 57 від 05.08.2003 р.),
 • систематизації методів та видів оцінювання дебіторської заборгованості ТзОВ “Хуст-Фільц” (довідка про впровадження № 276 від 20.09.2003 р.),
 • організації аудиту оцінки активів аудиторською фірмою “Респект-Конфіденц” (довідка про впровадження № 98 від 26.08.2003 р.).

Науково-методичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі Мукачівського технологічного інституту при викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, “Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті” (довідка № 178 від 01.03.2004 р.).

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: апробація результатів дисертації

Найважливіші положення та висновки дисертації доповідались на:

 • науково-практичній конференції „Проблеми бюджетної політики України в умовах перехідної економіки” (м. Київ, 2001 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції „Економічний аналіз в Україні на початку XXI століття” (м. Тернопіль, 2001 р.);
 • науково-теоретичній конференції „Проблеми розвитку фінансової системи України” (м. Київ, 2002 р.);
 • Міжнародній науковій конференції „Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 2002 р.);
 • Республіканській науково-практичній конференції „Роль національних стандартів обліку в інтеграційному процесі України у світовий економічний простір” (м. Мукачеве, 2002 р.).

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: структура й обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (234 найменування на 18 сторінках). Основний зміст роботи викладений на 193 сторінках, містить 38 таблиць, 22 рисунки, 55 додатків, розміщених на 120 сторінках.

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: публікації за темою дисертації

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 12,1 друкованих аркуша, з них: 1 монографія (обсягом 8,5 друкованих аркуша),  5 статей у фахових наукових виданнях (обсягом 1,8 друкованих аркуша), 4 статті у збірниках наукових праць, 5 праць – тези доповідей на конференціях.

Монографії:

 1. Урбан Н.М. Оцінка активів підприємства в обліку. – Тернопіль: Астон, 2002. – 146 с.

Публікації у фахових виданнях:

 1. Урбан Н.М. Оцінка вартості підприємства в процесі його санації // Вісник Технологічного Університету Поділля. – 2001. – Випуск № 6. – С.57–60.
 2. Урбан Н.М. Управління вартістю підприємства на макроекономічному рівні // Вісник Технологічного Університету Поділля. – 2002. – Випуск № 4. – С.298–302.
 3. Урбан Н.М. Аналіз методології оцінки зносу основних засобів // Вісник Технологічного Університету Поділля. – 2003. – Випуск № 5, Т.1. – С.36–39
 4. Урбан Н.М. Удосконалення принципів оцінки інформаційного середовища внутрішнього аудиту вартості активів // Вісник Ужгородського національного університету. – 2003. – Випуск № 14.
  – С.114–118
 5. Урбан Н.М. Економічна суть і особливості функціонування активів // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – 2004. – Випуск № 13, Частина 1. – С.70–72

Публікації у інших виданнях:

 1. Урбан Н.М. Методологічні засади фінансової оцінки підприємства // Наук. – практ. конф. – К.: НДФ1, 2001. – С.200 –204.
 2. Урбан Н.М. Оцінка активів підприємства та фінансовий аналіз вартості бізнесу // Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль: ТАНГ, 2001р. – С.17–18.
 3. Урбан Н.М. Дослідження розвитку методології оцінки активів підприємства : Зб. наук. пр. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 191–193.
 4. Урбан Н.М. Проблеми оцінки активів підприємств вітчизняної економіки: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.257–260.
 5. Урбан Н.М. Особливості оцінки інтелектуальної власності підприємства // Наук.-теорет. конф. – К.: НДФІ, 2002. – С.180–187.
 6. Урбан Н.М. Вдосконалення інформаційного забезпечення фінансового аналізу в процесі прийняття інвестиційних рішень: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С.168–169.
 7. Урбан Н.М. Оцінка активів підприємства в процесі гармонізації системи вітчизняного обліку // Міжнародна наукова конф. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – С.69–73.
 8. Урбан Н.М. Функціональна роль фінансового аналізу при прийнятті інвестиційних рішень : Зб. наук. пр. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – С.142–146.
 9. Урбан Н.М. Оцінка зносу необоротних активів у системі національних стандартів обліку // Республіканська науково-практична конференція. – Мукачеве, МТІ, 2002р. – С.185–189.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Активи в обліку і аудиті” за посиланням:

РубрикаАктиви

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог