Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Бібліографічний опис

Лангзова В. В. Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лангазова Вікторія Володимирівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

У дисертації досліджуються методологічні і методичні особливості організації обліку в обслуговуючих кооперативах з врахуванням специфіки їх діяльності.

Поглиблене розуміння сутності організації облікового процесу та визначені завдання управлінського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах в розрізі його об’єктів (заготівельна, сервісна, збутова, інформаційна діяльність і кооперативні відносини) та функцій (інформаційна, аналітична, контрольна). Визначені проблеми обліку, які необхідно вирішувати із застосуванням елементів методу бухгалтерського обліку. Доведено, що особливості обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах диктують необхідність централізації обліково-аналітичних робіт в єдиному обліково-маркетинговому центрі. Обґрунтовані функції і організаційна структура обліково-маркетингового центру.

Запропоновано ввести субрахунки 671 “Розрахунки з членами кооперативу за внесками до пайового капіталу”, 672 “Розрахунки з асоційованими членами кооперативу” за внесками до пайового капіталу”, 673 “Розрахунки з членами кооперативу за надані послуги”, доповнити первинні документи Реєстром касових чеків за надані послуги, а також ввести в документооборот Журнал обліку потреб членів кооперативу (як регістр оперативного обліку) і Особовий рахунок члена кооперативу (як регістр аналітичного обліку до рахунків 41, 42, 67, 70). Опрацьовано методику ведення обліку послуг і кооперативних виплат із застосуванням вищенаведених регістрів і рахунків обліку, та технологію автоматизованої обробки облікової інформації.

Ключові слова

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, організація облікового процесу, управлінський облік, обліково-маркетинговий центр, послуги, розрахунки

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: актуальність теми

Становлення незалежної держави на ринкових засадах об’єктивно вимагає проведення глибокої аграрної реформи, спрямованої на докорінні зміни економічних відносин на селі, подолання відчуження сільськогосподарських товаровиробників від землі, засобів виробництва та результатів праці.

Питання формування і функціонування інфраструктури аграрного ринку, створення господарських структур ринкового типу, процеси інтеграції і кооперації висвітлюються в працях Алборова Р.А., Дем’яненка М.Я., Зіновчука В.В., Крисального О.В., Маліка М.Й., Онищенко О.М., Пуліма В.А., Романової Л.В., Саблука П.Т. та інших.

У розробку питань теорії та методології обліку в ринкових аграрних формуваннях, питань автоматизації обліково-аналітичних робіт вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Гнілицька Л., Голов С.Ф., Дем’яненко М.Я., Жук В.М., Завгородній В.П., Кірейцев Г.Г., Кропивко М.Ф., Коваленко Ю.С., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Нападовська Л.В., Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., Шатковська Л.С. та інші; зарубіжні дослідники: Друрі К., Івашкевич В.Б., Карпова Т.П., Палій В.Ф., Пізенгольц М.З., Раметов А.Х., Стуков С.О., Хорнгрен Ч.Т., Яругова А. та ін.

В зв’язку з тим, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є порівняно новою організаційно-правовою формою господарювання, вже перші роки їх діяльності засвідчили про наявність проблемних питань щодо організації обліку. Проте публікацій з питань побудови ефективного економічного механізму в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, ролі в ньому системи обліку вкрай недостатньо. Найменш опрацьованими є питання відображення операцій з обліку формування капіталу кооперативу, розрахунків за надані послуги та кооперативні виплати.

Об’єктивна необхідність організації співпраці облікових працівників і маркетологів з метою знаходження резервів зменшення витрат в діяльності кооперативу, збільшення доходів членів кооперативу зумовили актуальність та вибір теми даної дисертаційної роботи.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відділі обліку і аудиту Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, зокрема в рамках виконання науково-технічної програми УААН на 2001-2005 рр. „Трансформування організаційно-економічних відносин до соціально-орієнтованих ринкових умов в АПК”, завдання „Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267).

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання:

 • розкрити організаційно-економічні особливості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як об’єктів обліку;
 • поглибити розуміння сутності організації облікового процесу;
 • визначити методологічні засади і методичні особливості ведення обліку в обслуговуючих кооперативах, виходячи з специфіки їх діяльності;
 • визначити завдання обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах;
 • узагальнити досвід централізації облікових робіт в інтегрованих і кооперативних формуваннях на предмет його використання в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах;
 • оцінити діючі системи регістрів і Плани рахунків бухгалтерського обліку з точки зору доцільності їх застосування і удосконалення для ведення обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах;
 • розробити методичні підходи до обліку розрахунків кооперативу з його членами і контрагентами за надані послуги з урахуванням особливостей економічних взаємовідносин між ними;
 • розробити пропозиції щодо спрощення технологічних і організаційно-структурних елементів обліку в обслуговуючих кооперативах, включаючи систему первинної документації та регістрів обліку, автоматизацію облікових процедур тощо.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: об’єкт і предмет дослідження

Обєкт дослідження – організація облікових робіт в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Київської, Житомирської і Рівненської областей.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні аспекти побудови облікового процесу в обслуговуючих кооперативах.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: методи дослідження

В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід. При узагальненні теоретичних і методологічних засад організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах використовувались прийоми абстрактно – логічного методу, а саме: аналізу і синтезу, індукції та дедукції; для вивчення еволюції організації обліку в інтегрованих і кооперативних формуваннях – історико-економічного; для вивчення практики ведення обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах – монографічного. Методи причинно-наслідкового зв’язку, абстрактно-логічний та моделювання використовувалися для напрацювання пропозицій з удосконалення організації обліково-аналітичних робіт та системи рахунків і регістрів з обліку діяльності обслуговуючих кооперативів.

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали відповідні Закони України, спеціальні літературні джерела, дані Міністерства аграрної політики України, річних звітів, вибіркових обстежень, проведених автором в обслуговуючих кооперативах Київської, Житомирської та Рівненської областей тощо.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: наукова новизна одержаних результатів

Найважливіші результати дослідження, що характеризують наукову новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

 • визначено завдання управлінського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах в розрізі його об’єктів (заготівельна, сервісна, збутова, інформаційна діяльність, кооперативні відносини) та функцій (інформаційна, аналітична, контрольна) в частині обліку витрат, доходів, якості і своєчасності наданих послуг та інших кооперативних зобов’язань;
 • доведено, що особливості обліку послуг, витрат та доходів, а також розрахунків і кооперативних виплат в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах потребують централізації обліково-аналітичних робіт в єдиному обліково-маркетинговому центрі, який виконує функцію інтегратора діяльності членів кооперативу в сферах заготівлі і збуту, а також їх сервісного і інформаційно-консультаційного забезпечення, поліпшення виробничих і комерційних зв’язків між членами кооперативу і контрагентами. Відповідно обґрунтовані функції і організаційна структура обліково-маркетингового центру та його обліково-розрахункового і маркетингового секторів;
 • запропоновано застосовувати для ведення обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах розроблені дисертантом форми документації, в тому числі Журнал обліку потреб членів кооперативу, Реєстр касових чеків за надані послуги, Особовий рахунок члена кооперативу, що дає можливість забезпечити раціональну організацію обліку розрахунків за надані послуги і кооперативні виплати та посилити аналітичність обліку;

поглиблено:

 • трактування поняття „організація облікового процесу” як сукупності дій облікових працівників, внаслідок яких забезпечується узгодженість та взаємодія методологічних, технологічних та організаційно-структурних елементів облікової системи задля вирішення поставлених перед нею завдань. Відповідно структуровані елементи організації облікового процесу, в тому числі методологічні (предмет і об’єкти, функції і завдання, елементи методу, прийоми та засоби обліку), технологічні (жива праця, предмети та засоби праці), організаційно-структурні (форма обліку та організаційна структура облікової служби);

удосконалено:

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, в частині обліку розрахунків з членами кооперативу за надані послуги з застосуванням субрахунку 673 і по кооперативних виплатах із застосуванням субрахунків 671 і 672;
 • методику ведення обліку послуг та кооперативних виплат з використанням Особового рахунку члена кооперативу як регістра аналітичного обліку до субрахунків 671, 672, 673, 701, 702, 703, 704, 411, 412, 421;

одержали подальший розвиток:

 • порядки відображення в обліку операцій з надання заготівельних, збутових, сервісних, інформаційних послуг у відповідності з обраними членами кооперативу схемами економічних взаємовідносин в системах „члени кооперативу, кооператив, контрагенти”;
 • організація процесу автоматизованої обробки облікової інформації з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера-аналітика по веденню управлінського обліку послуг і розрахунків.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: практичне значення отриманих результатів

Полягає у можливості застосування та використання економічними і обліковими службами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в дисертаційній роботі пропозицій.

Схеми організації економічних взаємовідносин кооперативу з своїми членами і контрагентами при наданні послуг, а також відображення цих операцій в обліку, пропозиції з раціоналізації обліково-аналітичних робіт в кооперативі з організацією обліково-маркетингового центру рекомендовані до впровадження в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Національною спілкою сільськогосподарських кооперативів України (довідка №13 від 02.04.04р.), Київською обласною аграрною дорадчою службою (довідка №2-106 від 21.04.04р.). Запропоновані в дисертаційній роботі Журнал обліку потреб членів кооперативу, Реєстр касових чеків за надані послуги, Особовий рахунок члена кооперативу впроваджені в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах „Макарівський сільський сервісний центр” (довідка №19 від 05.04.04р.), „Попільнянський агроторговий дім” (довідка №20 від 06.04.04р.), „Західний” (довідка №4 від 06.04.04р.). Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній роботі кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету (довідка №783 від 25.05.04р.).

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки і пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: апробація результатів дисертації

Основні дослідження і висновки дисертаційної роботи доповідались і одержали позитивну оцінку:

 • на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Луганського національного аграрного університету на протязі 1997-2003 років,
 • на Міжнародній науково-практичній конференції вчених Росії і України (м. Луганськ 27-28 червня 2000 року),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю Луганського державного аграрного університету „Механізм господарювання і проблеми економічного зросту в агропромисловому комплексі України” (2002р. м. Луганськ),
 • на першій міжнародній науково-практичній конференції „Соціально-економічні умови ефективного функціонування АПК в пореформений період” (11-14 червня 2002 року м. Мелітополь),
 • на міжнародній науково-практичній конференції „Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (листопад 2003р., м. Київ),
 • на міжнародній науково-практичній конференції „Глобальні та національні проблеми в аграрній економіці України” (18-20 травня 2004р., м. Луганськ).

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: обсяг і структура дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота викладена на 189 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 189 найменувань і займає 16 сторінок. Робота містить 28 таблиць, 31 рисунок і 17 додатків на 21 сторінці.

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: список опублікованих праць за темою дисертації

За основними положеннями та результатами досліджень опубліковано 10 одноосібних наукових праць загальним обсягом 2,41 друкованих аркуша, з них 7 у фахових виданнях.

У наукових фахових виданнях

 1. Лангазова В.В. Роль расчетных центров при ведении учетно-аналитических работ в сельскохозяйственных предприятиях // Зб. наук. праць ЛДАУ.– Луганськ: Вид-во ЛДАУ: „Элтон-2”, 1999. – №4. – С. 219-220 – 0,08 д. а.
 2. Лангазова В.В. Завдання обліку спільної фінансової і заготівельно-збутової діяльності сільськогосподарських товаровиробників // Зб. наук. праць ЛДАУ. Економічні науки. – Луганськ: Вид-во ЛДАУ: „Элтон-2”, 2000. – №8. – С. 104-107 – 0,2 д. а.
 3. Лангазова В.В. Управлінський облік у регулюванні внутрішньогосподарських відносин у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Економіка АПК. – 2002. – №8. – С. 115-119 – 0,39 д. а.
 4. Лангазова В.В. Маркетингово-розрахунковий центр в діяльності обслуговуючих кооперативів // Економіка АПК. – 2002. – №12. – С. 89-92 – 0,3 д. а.
 5. Лангазова В.В. Теоретичні засади організації облікового процесу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2002. – Вип. 51. – С. 261-264 – 0,2д.а.
 6. Лангазова В.В. Організаційно-економічні особливості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як об’єктів обліку // Зб. наук. праць ЛДАУ. Економічні науки. – Луганськ: Вид-во ЛДАУ, „Элтон-2”, 2002. – №14. – С. 129-134 – 0,33 д. а.
 7. Лангазова В.В. Особливості обліку формування капіталу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Зб. наук. праць ЛДАУ. – Луганськ, „Элтон-2”, 2004. – №37/49. – С. 355-359 – 0,24 д. а.

Тези доповідей

 1. Лангазова В.В. Особенности организации финансовой и заготовительно-сбытовой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях // Научные труды международной научно-практической конференции ученых России и Украины. – Луганск. – Москва. – Смоленск: – Изд-во ЛГАУ, МСХА, МАДИ(ТУ), СГПУ, 2000. – С. 31-33 – 0,16 д. а.
 2. Лангазова В.В. Облік надання сервісних послуг в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Ч.1. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог. Збірник тез та виступів на міжнародній науково-практичній конференції / За ред. П.Т.Саблука, М.Я.Дем’яненка, В.М.Жука. – К.: ІАЕ, 2003. – С. 138-143 – 0,41 д. а.

Інші видання

 1. Лангазова В.В. Розрахункові центри в ефективному використанні фінансових ресурсів підприємств сфери АПК // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Зб. наук. праць. – Київ: ІАЕ, 1999. – С. 124-125 – 0,1 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог