Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Бібліографічний опис

Лукашова О. А. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лукашова Оксана Анатоліївна – Луганськ, 2005. – 17 с.

Анотація

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства.

 • Розкрито провідну роль Автономної Республіки Крим у галузі виноробства.
 • Визначено головні проблеми даної галузі та запропоновано заходи щодо її розвитку.
 • Виявлено недоліки існуючого порядку обліку витрат на підприємствах виноробства.
 • Запропоновано порядок обліку специфічних для виноробства видів витрат у системі рахунків.
 • Визначено вплив організаційних і технологічних особливостей виноробного виробництва на побудову системи обліку витрат і калькулювання собівартості винопродукції.
 • Розроблено алгоритми обліку матеріальних витрат і оцінки виноматеріалів для розрахунку собівартості марочного вина, виготовленого за безперервним способом.
 • Виявлено чинники, що впливають на величину втрат вина, запропоновано способи приведення до порівнянного рівня витрат на зберігання, переливання та витримку.
 • Досліджено склад і структуру витрат, що включають у собівартість продукції.
 • Дано пропозиції щодо зміни номенклатури статей собівартості продукції виноробних підприємств.
 • Обґрунтовано необхідність коригування порядку обліку зайво розподілених постійних загальновиробничих витрат, розроблено рекомендації щодо його проведення.

Ключові слова

виноробство, бухгалтерський облік, калькулювання, собівартість, витрати, кореспонденція рахун-ків, нарощування витрат, виробничий цикл

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: актуальність теми

У процесі формування ринкових відносин в Україні виникло багато проблем, які, не дивлячись на позитивну тенденцію в розвитку економіки, ще не можна вважати вирішеними. Однією з таких проблем є розвиток галузей, які утворюють дохідну частину бюджету, у тому числі виноробства. Втрачену галузеву функцію “наповнювача” бюджету Криму та України можна відновити за допомогою активної орієнтації виноробного комплексу на державні інтереси. Для ефективного розвитку галузі необхідно мати адекватний ринковим відносинам процес надання облікової інформації, що служитиме базою для прийняття управлінських рішень і оцінки як поточної діяльності, так і напрямів стратегічного розвитку виноробства.

Бухгалтерському обліку витрат і розрахункам  собівартості відводиться ключова роль у прийнятті управлінських рішень на підприємстві. Проблема калькулювання собівартості та обліку витрат розглянута в працях І. Басманова, П. Безруких, М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Голова, І. Житної, Ю. Кузьмінського, В. Линника, Є. Мниха, Я. Соколова, В. Сопка, М. Чумаченка. За останні роки спеціальна література з обліку поповнилася низкою праць цих відомих учених. В цих працях викладено загальнотеоретичні проблеми бухгалтерського обліку й узагальнено досвід його розвитку в різних країнах. Але багато  принципово важливих теоретичних положень, пов’язаних з обліком витрат і калькулюванням собівартості, залишаються дискусійними. Існуючі методичні розробки побудовано на уніфікованій основі й не відображають галузевих особливостей, зокрема, виноробства. Всі ці питання вимагають вивчення й вирішення.

Необхідність теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства зумовили вибір теми дисертаційної роботи і її актуальність.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темою ДН-50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195В007049). Автором  розроблено рекомендації щодо вдосконалення  обліку витрат і  калькулювання собівартості продукції виноробних підприємств.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: мета й завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є  вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції шляхом узагальнення та систематизації технологічних особливостей виноробного виробництва.

Основні наукові та практичні завдання роботи  зумовлено  поставленою метою і містять:

 • дослідження економічних передумов розвитку виноробства в Криму;
 • узагальнення та систематизацію підходів до визначення економічної категорії витрат і собівартості продукції – основних показників фінансово-господарської діяльності;
 • аналіз стану облікової роботи у виноробстві та розробка пропозицій щодо її вдосконалення;
 • визначення організаційних і технологічних особливостей виноробного виробництва, які впливають на методику обліку витрат і порядок формування собівартості;
 • розробку методичних  рекомендацій  щодо обліку собівартості вина при тривалому виробничому циклі;
 • вдосконалення методів оцінки витрат виноробного виробництва, у тому числі розробку рекомендацій щодо вартісної оцінки вина та виноматеріалів при здійсненні бартерних операцій у виноробстві;
 • удосконалення  формування собівартості продукції виноробних підприємств з урахуванням вимог міжнародних і національних стандартів обліку;
 • удосконалення методики обліку та розподілу непрямих витрат виноробства.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних питань обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: методи дослідження

Теоретичною основою дослідження є методологія та загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. У роботі використано метод логічного аналізу (при визначенні проблем і тенденцій розвитку галузі виноробства в Криму), методи експертних оцінок і контрольних опитувань (при анкетному обстеженні стану обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на виноробних підприємствах Криму), балансовий метод (при оцінці складу та структури виноробства України), методи зведення й угруповання (при обробці результатів анкетного обстеження), метод порівняння (при оцінці економічної доцільності застосування різних способів виготовлення марочного вина), індексний метод (при дослідженні відносної зміни показників собівартості та реалізації винопродукції підприємствами Криму).

Інформаційною базою роботи є законодавчі акти та нормативні документи з питань дослідження, а також праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузях економіки й обліку, матеріали наукових конференцій і семінарів, дані довідково-статистичного характеру, звітні дані виноробних підприємств Криму та результати проведеного автором анкетного обстеження підприємств. Основні висновки та положення дисертації отримано на основі вивчення досвіду роботи кримських виноробних підприємств.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: наукова новизна отриманих результатів

Основним науковим результатом дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та вирішення комплексу методичних питань обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

уперше:

 • обґрунтовано доцільність використання дисконтування для коригування вартості залишків виноматеріалів  з метою  приведення  до зіставного рівня  витрат на витримку  та переливання марочних вин;
 • доведено необхідність включення до собівартості вина нерозподілених загальновиробничих витрат;
 • запропоновано використання рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” і рядку 270 Балансу “Витрати майбутніх періодів” для обліку витрат на підготовку до прийому виноматеріалів нового врожаю.

удосконалено:

 • процедуру обліку витрат на виробництво марочного вина шляхом уведення  окремого субрахунку “Виробництво вина”, на якому протягом звітного періоду за встановленими підприємством статтями витрат будуть нагромаджуватися  за дебетом витрати, а  за кредитом – вихід продукції;

дістали подальшого розвитку:

 • обґрунтування номенклатури статей виробничої собівартості  продукції, яка дозволяє більш повно враховувати галузеві особливості і рівень фактичних витрат виноробства;
 • вивчення чинників, що впливають на  величину  втрат  вина при тривалій витримці, та методичний підхід до визначення витрат на витримку  з урахуванням  їх нарощування.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: практичне значення отриманих результатів.

Розроблені в дисертації підходи, способи та  отримані результати є методичною основою обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства. До  результатів, що мають найбільше практичне значення для підприємств виноробства, належать  пропозиції щодо:

 • удосконалення  обліку витрат у системі рахунків, що дозволить відобразити у фінансовій звітності специфічні для виноробства  види витрат;
 • подальшого розвитку чинної методики оцінки й обліку прямих витрат та зміни складу виробничої собівартості винопродукції;
 • удосконаленої методики обліку та розподілу непрямих витрат, що дозволить підвищити об’єктивність собівартості винопродукції;
 • використання матричної моделі відповідності статей калькуляції елементам витрат у виноробстві, що забезпечить однотипність в організації планової й облікової роботи і сприятиме вирішенню інформаційної проблеми ціноутворення на винопродукцію.

Отримані результати дослідження  підготовлено до практичного використання у формі методичних рекомендацій та  впроваджено на виноробних підприємствах Автономної Республіки Крим, що підтверджується відповідними документами, доданими  до дисертації:

 • Національне виробничо-аграрне об’єднання “Массандра” (довідка № 389 від 14.06.04);
 • радгосп-завод “Лівадія” (довідка № 310 від 15.06.04);
 • державне підприємство “Садівник” (довідка № 259 від 21.04.04).

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки, висновки та рекомендації є результатом самостійно проведеного дослідження автора в області вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства. Внесок автора в колективно опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, висновки та пропозиції доповідалися, обговорювалися й були схвалені на:

 • II Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові дослідження в Україні” (м. Ялта, 2002 р.);
 • Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми теорії і практики обліку, аудиту, аналізу та шляхи їх  рішення” (м. Севастополь, 2003 р.);
 • науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових співробітників “Наука-2004” (м. Луганськ, 2004 р.).

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: структура й обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 179 сторінках друкованого тексту. Матеріали дисертації містять 31 таблицю та  4 рисунки, які вміщено на 16 сторінках. Список використаних джерел з 162 найменувань подано на 15 сторінках,  13 додатків – на 19 сторінках.

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: перелік опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць, серед яких 4 статті – у наукових журналах, 3 статті – у  збірниках наукових праць, 2 публікації – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 2,22 д.а., з яких автору  належить 2,0 д.а.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Лукашова О.А. Предпосылки совершенствования учета и калькулирования себестоимости продукции винодельческой промышленности // Економiка. Менеджмент. Пiдприємництво. Зб. наук. праць Схiдноукраїнського державного унiверситету. Випуск 2. – Луганськ: СДУ, 2000. – С.169-171.
 2. Житная И.П., Лукашова О.А. Особенности оценки запасов на предприятиях винодельческой промышленности // Вiсник Схiдноукраїнського державного унiверситету. – 2000. – № 4 (26). Ч. ІІ. – С.84-87.

Особистий внесок автора: обґрунтована неприпустимість механічного перенесення до собівартості залишків виноматеріалів на витримці та пляшкового вина. Запропоновано механізм коригування вартості таких залишків.

 1. Лукашова О.А. Бартерные операции в винодельческой промышленности // Маркетинг: теорiя i практика. Зб. наук. праць Схiдноукраїнського національного унiверситету. Вип. 5. – Луганськ: СНУ, 2000. – С.113-120.
 2. Лукашова О.А. Особенности распределения общепроизводственных расходов предприятиями винодельческой промышленности // Вiсник Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля. – 2001. – №12 (46). – С.129-133.
 3. Лукашова О.А. Методика учета и включения общепроизводственных расходов в состав себестоимости продукции виноделия // Економiка. Менеджмент. Пiдприємництво. Зб. наук. праць Схiдноукраїнського національного унiверситету. Вип. 5. – Луганськ: СНУ, 2001. – С.255-259.
 4. Лукашова О.А. Особенности учета и оценки виноматериалов при приготовлении хересных вин // Вiсник Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля. – 2003. – №1 (59). – С.90-94.
 5. Лукашова О.А., Житный Е.П. Экономические предпосылки развития виноделия в Крыму // Вiсник Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля. – 2004. – №3 (73). – С.173-179.

Особистий внесок автора: визначено чинники, що стримують розвиток виноробства в Криму. Розроблено рекомендації щодо підтримки та розвитку галузі виноробства в цьому регіоні.

Друковані праці наукових конференцій

 1. Лукашова О.А. Прогнозирование наращивания затрат в виноделии // Тези доповiдей II Мiжнародної науково-практичної конференцiї “Маркетинговi дослiдження в Українi”. – Луганськ: СНУ, 2002. – С.110-111.
 2. Лукашова О.А. Особенности учета и распределения общепроизводственных расходов предприятий винодельческой промышленности // Материалы Всеукраинской научно-методической конференции “Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения”. – Севастополь: СевНТУ, 2003. – С.75-77.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог