Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис

Людвенко Д. В. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Людвенко Дмитро Віталійович – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню методологічних і організаційних передумов впровадження системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

 • Встановлено місце і роль управлінського обліку, який є підсистемою бухгалтерського обліку, що функціонує на підприємстві відповідно до конкретних умов його господарювання.
 • Визначено загальні особливості застосування прогресивних методів обліку витрат, зокрема, можливість використання позамовного методу по об’єктах калькулювання і центрах відповідальності в рослинництві і тваринництві.
 • Досліджено ефективність системи внутрішньогосподарського розподілу накладних витрат за допомогою нормативних коефіцієнтів, що дає можливість обчислювати собівартість продукції в галузях сільського господарства у міру одержання її з виробництва, а не лише в кінці року.
 • Обґрунтовано доцільність для обліку загальновиробничих витрат введення до рахунку 91 „Загальновиробничі витрати” субрахунків 911 „Загальновиробничі витрати рослинництва” і 912 „Загальновиробничі витрати тваринництва”, а до них – застосування рахунків наступного порядку з метою конкретизації інформації за затратами.
 • Розроблено принципи побудови автоматизації облікового процесу та внутрішньогосподарського планування, даються пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління. Обґрунтовано порядок виділення центрів відповідальності в досліджуваних підприємствах з урахуванням особливостей галузевої діяльності та аргументовано доцільність використання диференціального аналізу витрат і доходів для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова

управлінський облік, витрати, об’єкти обліку, собівартість, управлінські рішення, центри відповідальності, інформаційне забезпечення

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: актуальність теми

У сільському господарстві створені нові організаційно-правові форми господарювання, докорінно змінюються економічні відносини на селі, зокрема, з формування витрат, доходів, оренди землі та майна. Для прийняття рішень з метою забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання необхідно використовувати економічну інформацію, одержання якої забезпечує управлінський облік.

У розробку питань формування і функціонування управлінського обліку внесок зробили вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, O.C. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко, В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин, Л.В. Нападовська, О.В. Олійник, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко та інші; зарубіжні дослідники: К. Друрі, Р. Ентоні, Дж. Ріс, Т. Скоун, Я.В. Соколов, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова.

У реформованій системі бухгалтерського обліку ряд питань залишаються невирішеними. Зарубіжні рекомендації щодо організації управлінського обліку містять, в основному, загальнотеоретичні підходи, не адаптовані до особливостей сільського господарства та не мають практичних методик, придатних для ефективного використання в конкретних умовах виробництва.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, розроблені відповідно до міжнародних стандартів, визначають методологічні підходи до ведення обліку, які мають бути адаптовані до нових умов господарювання. У вітчизняній теорії та практиці недостатньо робіт з управлінського обліку, які повністю враховують галузеві особливості виробництва в сучасних умовах, зокрема: документування господарських операцій, використання ефективних методів обліку витрат, облік і розподіл накладних витрат, калькулювання собівартості продукції рослинництва і тваринництва відразу після її виходу з виробництва один раз на рік, підготовка економічної інформації для обґрунтованого прийняття управлінських рішень в оперативному порядку.

Об’єктивна необхідність розробки теоретичних і практичних аспектів створення та функціонування системи управлінського обліку в сільськогосподарських формуваннях з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової науки і практики обліку обумовили актуальність та основні напрями дисертаційного дослідження.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт Білоцерківського державного аграрного університету і пов’язана з темою “Основні напрямки організації бухгалтерського обліку в реформованих сільськогосподарських підприємствах” (номер державної реєстрації 0103U004455). У межах програми автором виконані дослідження, пов’язані з функціонуванням системи управлінського обліку в нових аграрних формуваннях.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування та науково-прикладна розробка положень і рекомендацій щодо вдосконалення методики управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Для виконання поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання:

 • дослідити розвиток управлінського обліку, оцінити його сучасний стан та методику ведення;
 • розкрити особливості сільськогосподарського виробництва, що впливають на організацію управлінського обліку;
 • визначити відповідність форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах потребам новостворених агроформувань;
 • уточнити зміст і задачі управлінського обліку в сільському господарстві в умовах переходу до ринку;
 • проаналізувати і критично оцінити існуючі методи обліку витрат з метою використання їх в сільськогосподарських підприємствах;
 • дослідити особливості формування витрат на сільськогосподарських підприємствах та можливості калькулювання собівартості продукції рослинництва і тваринництва не лише один раз на рік станом на 31 грудня, а в міру одержання її з виробництва;
 • сформувати модель інформаційного забезпечення управління витратами на сільськогосподарських підприємствах;
 • розробити пропозиції з методики ведення управлінського обліку та диференціального аналізу додаткових релевантних доходів і витрат на сільськогосподарських підприємствах.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження слугував комплекс теоретичних і практичних питань вивчення бухгалтерського обліку витрат та прийняття управлінських рішень у сільськогосподарських підприємствах. Поглиблені дослідження проводилися на матеріалах господарств Київської області.

Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку витрат, формування управлінських рішень в операційному менеджменті в умовах ринку.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: методи дослідження

Теоретичною і методологічною базою досліджень є основні теоретичні положення української та іноземної економічної науки в галузі операційного менеджменту та діалектичний підхід до функціонування системи бухгалтерського обліку.

У процесі досліджень використовувались різні методи обробки інформації, зокрема:

 • системний аналіз – для визначення місця управлінського обліку в системі управління сільськогосподарським виробництвом;
 • наукове абстрагування, економіко-математичний, графічний, ланцюгових підстановок – для виділення об’єктів і елементів управлінського обліку, обґрунтування складу і класифікації витрат;
 • спостереження – для вивчення стану бухгалтерського обліку та калькулювання собівартості продукції на сільськогосподарських підприємствах;
 • розрахунок відносних величин, екстраполяції, кореляційний аналіз показників динаміки – для вдосконалення методики обліку прямих витрат і контролю та розподілу накладних витрат.

Інформаційною базою дослідження є закони України та урядові нормативні документи з питань економічної політики реформування та регулювання аграрного сектору, міжнародні стандарти і національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, галузеві інструкції, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємств, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі дослідження використовувались роботи вчених з питань обліку витрат і формування собівартості, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні шляхів і розробці рекомендацій та пропозицій стосовно вдосконалення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Суттєвими результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження, є такі:

Вперше:

 • визначено суть і місце управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах з метою підготовки та використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень, що сприяє покращенню ведення обліку. Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського, яка функціонує на підприємстві відповідно до особливостей його діяльності (с. 5–6);
 • запропоновано проводити калькулювання собівартості продукції рослинництва не лише станом на 31 грудня, а протягом року відразу після одержання урожаю. Продукцію тваринництва калькулювати щомісяця. Для цього прямі витрати беруться за даними аналітичного обліку, а загальновиробничі – підраховуються через нормативні коефіцієнти, що дозволить оперативніше отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень і підвищує їх ефективність (с. 10–11).

Доповнено:

 • класифікацію витрат, зокрема: за відношенням до створення продукту витрати потрібно поділяти на продуктивні і непродуктивні; за напрямом обліку – для оцінки запасів та визначення фінансового результату, для прийняття управлінських рішень, для здійснення контролю та регулювання, що створює умови для уніфікації витрат різних галузей економічної діяльності (с. 6);
 • методику внутрішньогосподарського обліку і контролю прямих і накладних витрат на виробництво за позамовним методом у галузях сільського господарства, що спрощує облік і посилює контроль (с. 9);
 • порядок розподілу загальновиробничих витрат, зокрема, за базу для їх розподілу доцільно брати суму прямих витрат на оплату праці, не використовувати показник „нормальна потужність”. Це забезпечує поточний розподіл накладних витрат по об’єктах обліку і спрощує розрахунки (с. 11).

Набули подальшого розвитку:

 • пропозиції щодо використання форм первинних документів у дрібних фермерських (селянських) господарствах, що зменшує обсяг облікових робіт і їх здешевлює (с. 8);
 • облік загальновиробничих витрат, а саме: обґрунтовано доцільність введення до рахунку 91 „Загальновиробничі витрати” субрахунків – 911 „Загальновиробничі витрати рослинництва” та 912 „Загальновиробничі витрати тваринництва”, а до них застосовування рахунків третього порядку, в яких конкретизуються витрати, що підвищує контроль і аналітичність облікової інформації (с. 9);
 • методика диференціального аналізу додаткових релевантних витрат і доходів, зокрема у ситуаціях, характерних для сільського господарства, а саме і „виробляти чи купувати”, „продавати чи обробляти далі”. Результати аналізу використовуються при прийнятті оперативних і стратегічних рішень (с. 12–13);
 • використання комп’ютерних програм для організації управлінського обліку виробництва продукції сільського господарства та можливості застосування програми МS Excel як варіант простого і дешевого комп’ютерного продукту з метою прискорення процесу автоматизації обліку (с. 14–15).

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Уточнені та доповнені положення з обліку витрат, які сформульовані в дисертації, спрямовані на покращення якості обліково-аналітичної інформації, підвищення рівня її оперативності та побудову ефективної системи управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Методичні розробки та пропозиції щодо вдосконалення управлінського обліку впроваджені в господарську практику роботи підприємств, зокрема: сільськогосподарські підприємства Білоцерківського району Київської області (довідка № 17 від 25 січня 2005 р.), а також сільськогосподарські підприємства Житомирської області, зокрема, приватне підприємство „Україна”, с. Водотиї Брусилівського району (довідка № 010/131 від 22 червня 2005 р.)

Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Білоцерківського державного аграрного університету при викладанні курсів “Управлінський облік”, “Організація бухгалтерського обліку і контролю” (довідка № 03–09 від 25 січня 2005 р.).

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: особистий внесок здобувача

Результати наукового дослідження, що містяться в дисертаційній роботі і виносяться на захист, отримані автором особисто. Дослідження проблеми ведення управлінського обліку, відображені в наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях і повністю відображають зміст дисертації, написані здобувачем одноосібно.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: апробація результатів дисертації

Основні результати проведених досліджень, висновки та пропозиції доповідалися і отримали схвалення:

 • на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 185-й річниці заснування Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК”(Харків, ХДАУ, 2001 р.);
 • науково-методичній конференції, присвяченій 50-й річниці створення економічного факультету НАУ (Київ, НАУ, 2001 р.);
 • засіданнях кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Білоцерківського державного аграрного університету.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота викладена на 202 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який налічує 148 найменування. Робота містить 11 таблиць, 14 рисунків, 13 додатків.

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано 4 самостійно підготовлених наукових праць у фахових виданнях, загальним обсягом 0,71 друк. арк. і три статті в інших науково-практичних виданнях (0,81 друк. арк.).

У фахових виданнях:

 1. Людвенко Д.В. Як організувати управлінський облік в Україні // Вісник ХДАУ. – Харків, 2001. – №8. – С.52–53.
 2. Людвенко Д.В. Використання управлінського обліку // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2001. – Вип.43. – С.243–
 3. Людвенко Д.В. Методика факторного аналізу прибутку при застосуванні методу “директ-костінг” // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2002. – Вип.56. – С.210–212.
 4. Людвенко Д.В. Управлінський облік як засіб управління ресурсами підприємства // Зб. наук. праць (спец. вип.). – К.: КНЕУ, 2003. – С. 438–441.

В інших виданнях

 1. Людвенко Д.В. Вдосконалення управлінського обліку в Україні як основи ефективності підприємств АПК // Кол. монографія ХДТУ. – Київ, 2001. – Том 2. – С.457–459.
 2. Людвенко Д.В. Система управлінського обліку та облікова політика в Україні // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. – № 7 – С. 13–15.
 3. Людвенко Д., Сук Л., Сук П. Купувати чи продавати? // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 17 – С. 8–12.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Всі матеріали на тему “Сільське господарство” – за посиланням:

РубрикаСільське господарство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог