Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин

Бібліографічний опис

Коцкулич Т. Я. Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коцкулич Тетяна Ярославівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо організації та методики обліку і контролю виробничих витрат на бурових підприємствах.

 • У дисертації уточнено економічну сутність виробничих витрат і собівартості.
 • Проаналізовано нормативно-законодавче регулювання обліку і контролю витрат.
 • Досліджено вплив організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку і контролю виробничих витрат.
 • Розроблено класифікацію витрат з урахуванням особливостей буріння свердловин.
 • Вдосконалено методику обліку і калькулювання виробничої собівартості будівництва свердловин.
 • Обґрунтовано доцільність формування фактичної повної собівартості.
 • Розроблено принципову схему розподілу непрямих виробничих витрат між центрами відповідальності.
 • Запропоновано методику прогнозування рівня виробничих витрат за допомогою побудови функцій витрат, методику контролю виробничих витрат за допомогою гнучких бюджетів.

Ключові слова

бурове підприємство, виробничі витрати, центри відповідальності, калькулювання собівартості, внутрішньогосподарський контроль, прогнозування виробничих витрат, гнучкі бюджети

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: актуальність теми дослідження

Нафтогазовидобувна галузь є однією з найважливіших складових паливно-енергетичного комплексу: в структурі споживання енергоресурсів в  Україні нафта і газ займають значну питому вагу (18% і 43% відповідно). В той же час, потреба вітчизняної економіки у вуглеводневій сировині лише частково забезпечується за рахунок власного видобутку. Стабілізація і нарощування обсягів видобутку нафти і газу великою мірою залежить від ефективності діяльності бурових підприємств як невід’ємної складової нафтогазовидобувної галузі.

В основі вирішення проблеми ефективності управління підприємством повинно бути  забезпечення надійної інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, а саме систем бухгалтерського обліку і контролю. Незважаючи на позитивні моменти реформування бухгалтерського обліку в Україні, слід вказати на існуючі недоліки: надто низький ступінь деталізації облікових даних; громіздкість і невідповідність потребам управління первинної документації і регістрів бухгалтерського обліку; численні невідповідності між нормативно-законодавчими актами, що регулюють облік і контроль тощо.

Раціонально організована система бухгалтерського обліку і контролю повинна бути в першу чергу орієнтована на забезпечення внутрішніх потреб управління і містити детальну, своєчасну і достовірну інформацію про діяльність підприємства. Тому виникає необхідність у грунтовних наукових дослідженнях в області вирішення низки методичних, організаційних проблем, пов’язаних із веденням бухгалтерського обліку і здійсненням контролю.

Процес будівництва свердловин є складним і вимагає значних витрат ресурсів, тому для бурових підприємств актуальним є питання пошуку нових підходів до вдосконалення  організації і методики обліку і контролю виробничих витрат як одного із основних показників, що служать відправним пунктом для аналізу ефективності діяльності підприємства.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у розвиток обліку і контролю виробничих витрат зробили вітчизняні вчені: Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Завгородній В.П., Кужельний М.В., Кузьмінський  А.М., Лінник В.Г., Мних Є.В., Нападовська Л.В., Озеран В.О., Пушкар М.С., Рудницький В.С., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., а також зарубіжні вчені: Безруких П.С., Друрі К.,  Наринський А.С., Ніколаєва С.А., Палій В.В., Стуков С.А., Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Шеремет А.Д., Яругова А. та інші. Проте, питання обліку і контролю витрат на будівництво свердловин з врахуванням сучасних умов господарювання, галузі, організаційно-технологічних особливостей вимагають додаткових досліджень в області ряду теоретичних і практичних питань методики та організації обліку і контролю виробничих витрат.

Процес адаптації обліку і контролю до сучасних умов на бурових підприємствах істотно гальмується. Основними причинами такої затримки є: невідповідність використовуваних інструктивних і методичних матеріалів з організації обліку витрат вимогам національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; недосконалість первинних  документів і облікових регістрів з обліку витрат на будівництво свердловин; відсутність належного контролю і формальність планування витрат, що зменшує можливості у оцінці діяльності і стимулюванні окремих підрозділів; недостатня аналітичність облікових даних тощо.

Недостатня розробленість проблеми і потреба в оновленні і приведенні системи  обліку і контролю витрат на будівництво свердловин у відповідність до вимог національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку свідчать про її актуальність, що і обумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” і належить до госпдоговірної теми “Розроблення Загальних положень до Загальногалузевої методики планування, обліку та калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг) в нафтогазовому комплексі. Розроблення Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості будівництва свердловин на нафту і газ” (пункт  11 розділу 1 Переліку науково-дослідних, проектних та дослідно-конструкторських робіт, видання науково-технічної літератури, розробка регламентних та нормативних документів на 2004 рік, (договір №1.11.1 (135/04) – 56/14 від 05.05.2004 р.). У межах науково-дослідної роботи автором:

 • проаналізовано існуючу практику ведення обліку витрат і калькулювання собівартості будівництва свердловин,
 • охарактеризовано стан нормативно-законодавчого забезпечення обліку виробничих витрат на будівництво свердловин,
 • розроблено розділ “Загальні положення до Загальногалузевої методики планування, обліку та калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг) в нафтогазовому комплексі”, Розділ 6 “Облік витрат на будівництво свердловин” до “Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості будівництва свердловин на нафту і газ”.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: мета і завдання дисертаційного дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удосконалення теоретичних, методичних і організаційних засад бухгалтерського обліку і контролю виробничих витрат на будівництво свердловин для забезпечення ефективного функціонування бурових підприємств.

Відповідно до поставленої мети у дисертації передбачено вирішення таких завдань:

 • дослідити економічну сутність виробничих витрат і собівартості в умовах ринкової економіки;
 • дослідити вплив організаційно-технологічних особливостей бурових підприємств на побудову бухгалтерського обліку, калькулювання собівартості і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат;
 • критично оцінити діючу систему обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат на бурових підприємствах і визначити напрями її вдосконалення, які відповідають вимогам П(С)БО;
 • навести уточнену класифікацію витрат на будівництво свердловин з урахуванням галузевої специфіки та здійснити обгрунтування виділених класифікаційних ознак;
 • удосконалити діючі і розробити нові носії первинної облікової інформації та бухгалтерські регістри;
 • удосконалити методику здійснення фінансового обліку виробничих витрат і розподілу непрямих виробничих витрат на будівництво свердловин, а також методику калькулювання виробничої собівартості будівництва свердловин;
 • запропонувати методику прогнозування величини витрат, що виникають на етапі будівництва “Буріння і кріплення свердловин” на основі регресійного моделювання з використанням ПЕОМ;
 • запропонувати методику внутрішньогосподарського контролю витрат, що виникають на етапі будівництва “Буріння і кріплення свердловин”.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діюча система обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат, що виникають на етапі будівництва свердловин “Буріння і кріплення”, калькулювання собівартості будівництва свердловин на нафту і газ на бурових підприємствах відкритого акціонерного товариства “Укрнафта”.

Предметом дослідження є методика і організація системи обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат, що виникають на етапі будівництва свердловин “Буріння і кріплення”, на бурових підприємствах з урахуванням вимог П(С)БО.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: методи дослідження

Грунтуються на застосуванні аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії та порівняння, абстрагуванні і конкретизації для виявлення закономірностей розвитку концепцій обліку і калькулювання виробничих витрат. Для вирішення визначених у дисертаційній роботі завдань використано методи економіко-статистичного аналізу, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу, економетричні методи тощо. При опрацюванні первинних даних застосовувались методи структурного аналізу, визначення абсолютних, відносних і середніх величин.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі, нормативні, інструктивні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичні видання, матеріали збірників наукових праць та конференцій, статистичні дані, а також власноруч зібрані фактичні дані бухгалтерського обліку виробничих витрат бурових підприємств, що входять до структури відкритого акціонерного товариства “Укрнафта”.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробленні рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення організації і методики обліку і внутрішньогосподарського контролю виробничих витрат і калькулювання виробничої собівартості будівництва за свердловинами, періодами будівництва і центрами відповідальності. До основних наукових результатів, що виносяться на захист, належать:

уперше:

 • розроблено методику прогнозування величини виробничих витрат, що виникають на етапі будівництва “Буріння і кріплення свердловин” (на основі регресійного методу) як необхідної передумови їх контролю;
 • розроблено методику внутрішньогосподарського контролю витрат, що виникають на етапі будівництва “Буріння і кріплення свердловин” з використанням гнучких бюджетів, і доведено доцільність її застосування на відміну від нормативного методу;

удосконалено:

 • класифікацію витрат з урахуванням галузевої специфіки як методологічну основу їх обліку і контролю;
 • діючі та розроблено принципово нові форми первинних документів і облікових регістрів, які враховують обгрунтовану необхідність калькулювання виробничих витрат з використанням попроцесного і позамовного методів;
 • методику здійснення фінансового обліку виробничих витрат і розподілу непрямих виробничих витрат між центрами відповідальності, безпосередньо зайнятих у процесі будівництва свердловин, і між свердловинами, що розширює можливості застосування П(С)БО 16 “Витрати” і П(С)БО 18 “Будівельні контракти”;

набули подальшого розвитку:

 • уточнено сутність виробничих витрат (вартісне вираження сукупності всіх явно спожитих ресурсів, які необхідні для виробництва) та собівартості (частина витрат (не обов’язково тільки виробничих), необхідна для оцінки вартості певного об’єкта калькулювання);
 • обгрунтування впливу організаційно-технологічних особливостей процесу буріння свердловин на побудову обліку і внутрішньгосподарського контролю виробничих витрат, який полягає у необхідності формування інформації про виробничі витрати у розрізі центрів відповідальності, свердловин та етапів їх будівництва;
 • методика калькулювання виробничої собівартості будівництва свердловин з урахуванням собівартості окремих свердловин та етапів їх будівництва, яка полягає у поєднанні позамовного і попроцесного методів.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні запропонованих у дисертаційній роботі теоретичних і практичних розробок у діяльності бурових підприємств. Методичні розробки автора впроваджено у практику діяльності:

 • Прикарпатського і Прилуцького управлінь бурових робіт ВАТ “Укрнафта” (довідка №5еп/38 від 10.03.05),
 • бурового управління “Укрбургаз” (довідка № 026/2634 від 27.04.05).

Окремі результати дослідження, запропоновані в дисертаційній роботі, використовуються у навчальному процесі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу при викладанні дисциплін “Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства”, “Управлінський облік” (довідка № 46-40-52 від 12.05.05).

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: особистий внесок здобувача

Основні наукові результати дослідження, що виносяться на захист, є особистим авторським внеском у розробку обраної теми дисертаційної роботи. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, котрі становлять індивідуальний внесок автора.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: апробація результатів, одержаних в ході дисертаційного дослідження

Основні положення дисертації знайшли своє відображення у наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідались і обговорювались на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень’2004” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.) та міжнародній науково-практичній конференції “Перспективные разработки науки и техники” (м. Бєлгород, 2004 р.).

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи – 233 сторінки, у тому числі 6 таблиць, розміщених на 5 сторінках, 25 рисунків – на 19 сторінках, а також 26 додатків на 41 сторінці. Список використаних джерел містить  227 найменувань і займає 22 сторінки.

Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин: список опублікованих праць за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,3 друкованих аркушів, у тому числі у співавторстві – 1 праця обсягом 0,3 друкованих аркушів. Особистий внесок автора до опублікованих наукових праць складає 2,2 друкованих аркушів.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Коцкулич Т.Я. Особливості відображення у бухгалтерському обліку збитків від виконання будівельного контракту // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво СНУ, 2003. – №1(59). – С.80-83. (0,2 друк. арк.).
 2. Коцкулич Т.Я. Аналіз стану нормативно-законодавчого забезпечення обліку і контролю витрат на спорудження свердловин // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 193: В 5т. Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С.404-411. (0,4 друк. арк.).
 3. Коцкулич Т.Я., Побігун С.А. Стратегічне планування діяльності бурових підприємств за допомогою економетричних методів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Стратегічне планування регіонального розвитку (збірник наукових праць). Вип. 5 (XLIX) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. – Львів, 2004. – С. 307-312, у т.ч. автора 0,2 друк. арк. (особисто автором розроблено методику побудови функцій виробничих витрат).
 4. Коцкулич Т.Я. Розподіл непрямих виробничих витрат на бурових підприємствах // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ: “Факел”, 2005. – №1(10). – С. 120-122. (0,2 друк. арк.).

Статті в інших виданнях:

 1. Коцкулич Т.Я. Будівництво: доходи за національними положеннями (стандартами) та податковим законодавством // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ: “Факел”, 2002. – №2(3). – С.137-139. (0,2 друк. арк.).
 2. Коцкулич Т.Я. Планування та контроль витрат на будівництво нафтових і газових свердловин у системі гнучкого бюджетування // Збірник матеріалів міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції “Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства”. – Тернопіль – Мукачево: ТАНГ, 2004. – С. 142-147. (0,5 друк. арк.).

Тези доповідей:

 1. Коцкулич Т.Я. Классификация затрат как условие рациональной организации учета и калькулирования себестоимости строительства скважин // Материалы научно-практической конференции “Перспективные разработки науки и техники”. Том 3. Экономические науки. – Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование, 2004. – С. 18-21. (0,2 друк. арк.).
 2. Коцкулич Т.Я. Організаційно-технологічні особливості бурових підприємств та їх вплив на побудову системи обліку витрат // Матеріали ІІІ Міжнародно-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень’2004”. Том 42. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.38-40. (0,2 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог