Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств

Бібліографічний опис

Будько О. В. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Будько Оксана Володимирівна – Харків, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням обліку і аналізу фінансових результатів на підприємствах чорної металургії України. Обґрунтовані і запропоновані рішення щодо удосконалення обліку фінансових результатів, які полягають в уточненні сутності і змісту прибутку, узгодженні бухгалтерського і податкового прибутку, уточненні видів діяльності, визначенні елементів облікової політики. Враховуючи особливості підприємств чорної металургії уточнений склад витрат, який доцільно використовувати на підприємствах галузі, що досліджується. В роботі досліджений стан металургійної галузі, тенденції розвитку та проблеми, що її супроводжують, вплив організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку доходів, витрат і результатів. Запропоновано оптимальну методику аналізу фінансових результатів на основі використання методів ретроспективного і перспективного аналізу. Рекомендовано її впровадження на досліджуваних підприємствах. Побудована економіко-математична модель прибутку на підставі кореляційно-регресивного аналізу. Розкриті підходи до обліку та аналізу фінансових результатів в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Ключові слова

доходи, витрати, чорна металургія, фінансові результати, види діяльності, облік, фінансовий аналіз, прогнозування, банкрутство

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: актуальність теми

На сучасному етапі відбуваються суттєві зміни в механізмі функціонування підприємств чорної металургії, обумовлені економічними реформами, що проводяться в країні. Діяльність цих підприємств охоплює широкий спектр питань організаційного, економічного і фінансового характеру, якість вирішення яких багато в чому визначається системою бухгалтерського обліку, як функції управління. Саме ефективне управління забезпечує інтеграцію економічних процесів на підприємстві, зв’язує воєдино внутрішні ресурси господарюючого суб’єкта та зовнішнє середовище, підсилює його адаптованість і конкурентноздатність. У цьому зв’язку необхідно сформувати таку модель  бухгалтерського обліку, яка б забезпечила об’єктивне формування складових частин фінансового результату – доходів і витрат, через які знаходять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства. Не менш важливим в цих умовах є застосування методики аналізу фінансових результатів, що дозволить комплексно оцінити діяльність підприємства та дасть можливість визначити резерви підвищення ефективності діяльності.

Стан вивчення проблеми

Загальні проблеми обліку та аналізу фінансових результатів в умовах ринкової економіки досліджувалися багатьма вітчизняними вченими. Значну увагу їм приділили в своїх працях Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В.,  Добровський В.М., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Крупка Я.Д., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г., Сопко В.В., Свідерський Є.І.,  Сук Л.К., Ткаченко Н.М., Чумаченко М.Г., Шкарабан С.І., Швець В.Г. та інші.

Серед зарубіжних вчених ці проблеми знайшли відображення у працях Друрі К., Ентоні Р., Карліна Т.Р., Карпової Т.П., Макліна А.Р., Палія В.Ф., Соколова Я.В., Самуельсона П., Савицької Г.В., Ріса Дж.,  Хелферта Е., Хендріксена Е.С., Ван Бреда М.Ф., Шеремета А.Д. та інших.

Проте питання обліку та аналізу фінансових результатів на підприємствах металургійної галузі вимагають додаткового дослідження та розв’язання, тому що саме ця галузь промисловості забезпечує найбільшу питому вагу у виробництві продукції.

Сучасна методика обліку та аналізу фінансових результатів, яка застосовується на металургійних підприємствах, не в повній мірі відповідає  вимогам ринкового середовища і, внаслідок цього, не забезпечує достатнім чином прийняття ефективних управлінських рішень, які спрямовані на досягнення прибутку. Дослідження показали, що металургійні підприємства потребують більш повного обґрунтування методичних підходів щодо інформаційного забезпечення (підприємства використовують застарілі форми первинних документів, спостерігається дублювання показників в документації), визнання доходів і витрат, щодо впровадження автоматизованих облікових систем та комп’ютерних технологій для здійснення аналізу фінансових результатів.

Важливість та необхідність вирішення зазначених проблем на підприємствах металургійної галузі свідчить про їх актуальність, що й обумовило вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету з теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198U000785. Особистий внесок полягає у запропонованій уточненій методиці обліку та аналізу фінансових результатів на підприємствах чорної металургії.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних засад та  удосконалення діючої методики обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємств чорної металургії. Реалізація цієї мети потребує постановки і вирішення наступних завдань:

 • дослідити сутність прибутку як економічної категорії;
 • дати оцінку економічного стану металургійної галузі та визначити вплив її організаційно-технологічних особливостей на систему обліку та аналізу фінансових результатів;
 • обґрунтувати напрями удосконалення системи обліку витрат з метою визначення фінансових результатів шляхом органічного поєднання фінансового та управлінського обліку;
 • розробити рекомендації з удосконалення обліку фінансових результатів;
 • проаналізувати діючі форми звітності та надати рекомендації щодо їх удосконалення;
 • запропонувати способи узгодження результатів діяльності, визначених в системі бухгалтерського обліку та за даними податкових розрахунків;
 • визначити методичні підходи до створення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та обґрунтувати переваги застосування комп’ютерних програм для обліку фінансових результатів;
 • дослідити методи аналізу фінансових результатів та їх прогнозування і визначити їх вплив на ефективність управлінських рішень.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження проблем обліку та аналізу фінансових результатів є обліково-аналітичний процес формування фінансових результатів господарської діяльності підприємств чорної металургії, яка характеризується складністю технологічного процесу, низкою організаційних і економічних проблем, зумовлених залежністю від сировинних ресурсів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси та транспортні послуги, прямою залежністю від стану машинобудівної галузі.

Предметом дослідження є удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів із застосуванням комп’ютерних технологій.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: методи дослідження

Дослідження здійснювалося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення стану обліку і аналізу фінансових результатів підприємств металургійної галузі. Використовувались методи індукції – на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження; дедукції – у процесі теоретичного осмислення проблеми; аналізу та синтезу – для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі. В роботі також було застосовано метод логічного аналізу – при визначенні проблем і напрямків удосконалення обліку фінансових результатів; методи експертної оцінки – при обстеженні діяльності підприємств досліджуваної галузі; балансовий метод – при визначенні взаємозв’язків і взаємозалежностей; економіко-математичні методи – при визначенні прогнозованих величин прибутку.

При дослідженні використовувалися Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти, чинні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Також під час роботи використовувалися роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, спеціальна література з технології металургійного виробництва, періодична література, статистична інформація, матеріали конференцій, а також дані бухгалтерського обліку і звітності підприємств чорної металургії.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Проведене дослідження дало змогу розробити науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємств чорної металургії.

Основні результати дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, характеризуються наступними теоретичними і практичними положеннями:

вперше запропоновано:

 • рекомендації зі створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на підприємствах чорної металургії шляхом впровадження комплексної інформаційної системи “Галактика”, яка базується на технології “клієнт-сервер”;
 • моделі ймовірності банкрутства із застосуванням інтегральної оцінки фінансової стійкості та п’ятифакторної Z-моделі Альтмана, адаптовані до умов діяльності підприємств чорної металургії;

удосконалено:

 • концепцію обліку фінансових результатів підприємства на основі реформування системи рахунків та введення субрахунків другого порядку до діючого Плану рахунків, які дозволяють приймати своєчасні управлінські рішення;
 • механізм узгодження бухгалтерського обліку та системи податкових розрахунків для забезпечення єдності в методології визначення результату діяльності за допомогою окремих субрахунків та удосконалених облікових регістрів з метою отримання показника оподатковуваного прибутку;

дістало подальшого розвитку:

 • уточнення соціально-економічної природи та економіко-правової сутності  прибутку як економічної категорії, яка поєднує в собі комплекс визначених в роботі характеристик, що забезпечують його найбільш повне й багатогранне визначення;
 • модель стратегічного аналізу  фінансового результату підприємств чорної металургії за допомогою СВОТ-методів та аналізу альтернатив, що забезпечує обґрунтованість  довготермінових проектів і планів.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що на основі теоретичного дослідження і вивчення практичної діяльності металургійних підприємств розроблені рекомендації з вдосконалення діючої методики обліку і аналізу фінансових результатів. Впровадження рекомендацій автора в практичну діяльність підприємств чорної металургії забезпечить посилення контролю  фінансово-господарської діяльності і підвищить достовірність обліково-аналітичної інформації.

Внесені автором пропозиції щодо вдосконалення первинних документів, системи обліку і аналізу фінансових результатів знайшли своє впровадження на ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат  ім. Ф. Е. Дзержинського” (довідка №11-987 від 26.11.03 р.), на КДГМК “Криворіжсталь” (довідка №12-1296 від 31.12.03 р.), на ВАТ “Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського” (довідка №010-346 від 28.11.03 р.).

Також окремі положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Дніпродзержинського державного технічного університету при викладанні відповідних дисциплін (довідка №108-11-23/462 від 31.12.03 р.).

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: апробація результатів дисертації

Основні висновки та положення дисертації були представлені та доповідалися на:

 • міжвузівській науково-практичній конференції “Передумови активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах” (м. Дніпропетровськ, 2000р.),
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Регіоналізація економіки і здійснення адміністративної реформи в Україні” (Дніпродзержинськ, 2000р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000р.),
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Шляхи зміцнення фінансово-економічної самостійності регіонів України” (Дніпропетровськ, 2000р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, 2000р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” (Дніпропетровськ, 2001р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ, 2002р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна наукова’2003” (Дніпропетровськ, 2003р.).

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 189 сторінок, у тому числі 31 таблиця, що займають 32 сторінки, 23 рисунки, що займають 23 сторінки, 26 додатків, що займають 36 сторінок. Список використаних літературних джерел становить 198 найменувань і займає 16  сторінок.

Облік і аналіз фінансових результатів підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження було опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 3,7 друк. арк., з них 5 – в наукових фахових виданнях (2,4 друк. арк.),  1 – в інших виданнях (0,3 друк. арк.), 8 – матеріали конференцій (1,0 друк. арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. 1. Будько О.В. Особливості податкового та бухгалтерського обліку участі персоналу у прибутках підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля, № 1, Ч. 2. Економічні науки. – Хмельницький, 2001, С.163-166. – 0,3 д.а.
 2. Будько О.В. Роль аналізу беззбитковості в прийнятті управлінських рішень // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 83. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2001, С.74-79. – 0,5 д.а.
 3. Будько О.В. Проблеми вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства // Сб. научных тр. “Социально-экономические аспекты промышленной политики”. – Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2001. – С.215-226. – 0,8 д.а.
 4. Будько О.В. Методологічні аспекти обліку витрат з метою визначення фінансового результату на металургійних підприємствах // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2002. – №4. – С.201-205. – 0,4 д.а.
 5. Будько О.В. Проблеми узгодження бухгалтерського і податкового обліку результатів діяльності та шляхи їх вирішення // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Вип. 6. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С.79-83.- 0,4 д.а.

Публікації в інших виданнях:

 1. Будько О.В. Проблемні аспекти формування і використання прибутку як кінцевого результату підприємницької діяльності // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті. Зб. наукових праць. – Рівне: “Тетіс”. – 2000. – С.627-631. – 0,3 д.а.

Тези:

 1. Будько О.В. Особливості формування прибутку від інвестиційної діяльності на підприємстві // “Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах”. Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту, т.2. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2000. – С.278-279. – 0,1 д.а.
 2. Будько О.В. Загальнорегіональні проблеми формування і використання прибутку на підприємствах та шляхи їх вирішення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю ДДТУ та 250-річчю Дніпродзержинська. Регіоналізація економіки і здійснення адміністративної реформи в Україні. Частина 2. – Дніпродзержинськ, 2000. – С.87-89. – 0,1 д.а.
 3. Будько О.В. Оцінка фінансових результатів діяльності в звітності підприємства // Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина ІІ. – Житомир ЖІТІ, 2000. – С.22-24.– 0,2 д.а.
 4. Будько О.В. Прибуток як фінансове джерело забезпечення розвитку регіонів //Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи зміцнення фінансово-економічної самостійності регіонів України”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 10. – 0,05 д.а.
 5. Будько О.В. Особливості визначення фінансового результату в бухгалтерському і податковому обліку // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” – Київ, 2000. – С.121-122. – 0,1 д.а.
 6. Будько О.В. Організація обліку доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві // Економічний вісник національної гірничої академії України № 2. Проблеми розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації / Матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2001, Т. 1, С. 204-206. – 0,2 д.а
 7. Будько О.В. Організація перспективного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. – Том 8. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С.14 – 15. – 0,2 д.а.
 8. Будько О.В. Проблеми визначення ступеню банкрутства підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова’ 2003”. Том 21. Економіка. – Дніпропетровськ: наука і освіта, 2003. – С.39-40. – 0,05 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємств” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог