Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України)

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Бібліографічний опис

Вдовенко Н. М. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вдовенко Наталія Михайлівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Об’єктом дослідження обрано систему обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств рибного господарства України. Досліджуються тенденції розвитку та проблеми обліку в рибницьких господарствах внутрішніх водойм, вплив їх організаційно-технологічних і біотехнологічних особливостей на побудову обліку та аналізу фінансових результатів. Запропоновано поглиблену класифікацію витрат для господарств галузі. Обґрунтувано і окреслено шляхи удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на теоретичному та методологічному рівнях, які полягають у визначенні елементів облікової політики. Визначено напрями удосконалення обліку фінансових результатів за центрами відповідальності з використанням комп’ютерної техніки. Ефективність цих заходів підтверджено на реальних прикладах. Враховуючи особливості сучасного стану галузі, конкретизовано методику аналізу “витрати–обсяг–прибуток” для рибницьких господарств. Основні результати дослідження впроваджені у практичну діяльність рибницьких господарств внутрішніх водойм України.

Ключові слова

рибницьке господарство, фінансові результати, прибуток, збиток, система бухгалтерського обліку, облікова політика, центри відповідальності, аналіз витрат

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: актуальність теми

В економіці України рибне господарство як постачальник цінних продовольчих ресурсів зумовлює зацікавленість держави в ефективності його господарювання. У зв’язку з цим актуальним є відбір, теоретичне обґрунтування і практична реалізація концепцій, перевірених бухгалтерською практикою, які б сприяли удосконаленню обліку та аналізу фінансових результатів діяльності в поєднанні з технологічними особливостями рибництва.

Фінансовий результат є узагальнюючим показником, який характеризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі аспекти діяльності підприємства: рівень використання виробничих засобів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; особливості технології та організації виробництва; собівартість реалізованої продукції, її якість; обсяг реалізації, реалізаційні ціни; продуктивність праці; державне регулювання розвитку цієї галузі тощо.

Дослідженню проблем обліку та аналізу фінансових результатів приділяли увагу такі вчені: М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, В.І.Єфіменко, С.Ф.Голов, Г.Г.Кірейцев, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, В.Б.Моссаковський, В.О.Мурін, В.М.Пархоменко, П.Т.Саблук, В.В.Сопко, Л.К.Сук, М.Г.Чумаченко, Л.С.Шатковська та інші. Серед зарубіжних авторів ці проблеми знайшли висвітлення в наукових працях П.С.Безруких, Л.Бенеша, К.Друрі, І.Душанової, А.Нечитайло, В.Палія, Дж.Фостера, Ч.Хорнгерна, А.Шеремета, А.Яругової та інших.

Водночас слід зазначити, що в публікаціях зазначених авторів проблеми обліку та аналізу фінансових результатів розглядалися, як правило, в цілому по промисловості без висвітлення проблем окремих галузей, зокрема, і рибного господарства внутрішніх водойм України. Крім того, в нормативних документах з обліку спостерігаються протиріччя, які викликають спірне тлумачення тих або інших положень щодо формування та обліку фінансових результатів діяльності на практиці. Запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку не завжди відповідає новим вимогам виробництва. Залишаються нез’ясованими питання обліку витрат, доходів і фінансових результатів, має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні рибницького господарства.

Недостатність нормативного, методичного забезпечення процесу обліку та аналізу фінансових результатів діяльності рибницьких господарств і викликана цим складність в обліку обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання, основні напрями, актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 та планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства” (номер державної реєстрації 0198U000785). Роль автора у виконанні цих робіт полягає в обґрунтуванні особливостей сучасної системи обліку та аналізу фінансових результатів діяльності і розробці пропозицій щодо її удосконалення в рибницьких господарствах внутрішніх водойм України.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: мета та задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування формування фінансових результатів, методики їх визначення, обліку та аналізу з урахуванням вимог національних стандартів, розробка практичних рекомендацій щодо поліпшення облікового процесу та методики аналізу в рибницьких господарствах.

Реалізація поставленої мети досягається через послідовне вирішення завдань теоретичного та практичного характеру:

 • дослідити вплив організаційно-технологічних, біотехнічних особливостей рибництва на побудову обліку та аналізу фінансових результатів і уточнити сутність трактування фінансового результату в ринкових умовах;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення діючої класифікації витрат з урахуванням специфіки рибництва;
 • визначити напрями удосконалення форм первинної документації для рибницьких господарств внутрішніх водойм;
 • оцінити порядок формування та основні елементи облікової політики щодо обліку фінансових результатів діяльності підприємства;
 • обґрунтувати відповідні методи організації обліку та аналізу фінансових результатів за центрами відповідальності на господарствах рибної галузі;
 • вибрати найбільш доцільні комп’ютерні технології обробки і формування облікової інформації;
 • запропонувати методику аналізу фінансових результатів для рибницьких господарств, яка б сприяла зростанню ефективності виробництва.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система обліку та аналізу фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах внутрішніх водойм України.

Предметом дослідження є теоретичні засади, методика та організація  обліку, аналізу фінансових результатів діяльності на рибницьких господарствах в умовах використання сучасної комп’ютерної техніки та адаптації економіки України до ринкового середовища.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: методи дослідження

В основу дисертаційного дослідження на етапі збору, систематизації і обробки інформації покладено основні принципи діалектичного методу. У його межах використано два базових методи – індукція і дедукція. Під час дослідження сучасного стану проблем обліку та аналізу фінансових результатів було використано методи:

 • спостереження,
 • деталізації,
 • графічний,
 • балансовий,
 • статистичного і порівняльного аналізу,
 • синтезу.

При стратегічному плануванні обсягів виробництва продукції рибництва – методи моделювання та прогнозування.

Для вивчення окремих облікових об’єктів господарської діяльності застосовувався монографічний метод.

Інформаційною базою виконаного дослідження є:

 • офіційні матеріали Верховної Ради, Кабінету Міністрів;
 • галузеві інструкції та нормативні документи; матеріали науково-практичних конференцій;
 • наукові праці, публікації в періодичній пресі вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, практиків за напрямом дисертаційної роботи.

Фактографічна інформація, використана у дисертації, складається з офіційних даних Держкомстату України, Державного департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України, а також облікових документів і звітності Об’єднання рибницьких господарств внутрішніх водойм України “Укррибгосп”. Усього досліджено фінансову звітність 125 господарств.

Обробка інформації здійснювалась за допомогою засобів комп’ютерної техніки із використанням програм електронних таблиць Excel для Windows 2000.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: наукова новизна одержаних результатів

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, яка виявляється в розробці конкретних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • систематизовано організаційно-технологічні та біотехнічні особливості рибництва з метою визначення їх впливу на побудову обліку та аналізу фінансових результатів діяльності;
 • уточнено теоретичні основи поняття фінансових результатів господарської діяльності, що створює умови підвищення рівня інформації цього об’єкта обліку та правильного використання її для прийняття рішень з управління прибутковістю підприємств (С. 6);
 • дістала подальшого розвитку класифікація витрат, що дозволяє поглибити аналітичний облік та забезпечити єдність методології обліку і калькулювання собівартості продукції, створити системи інформації для управління витратами з урахуванням узагальненого передового досвіду та специфіки роботи рибницьких господарств внутрішніх водойм;
 • обґрунтовано доцільність застосування на господарствах рибної галузі попередільного методу обліку витрат на виробництво з використанням елементів нормативного методу, що передбачає використання удосконалених форм первинної документації для рибницьких господарств відповідно до сучасних вимог формування облікової інформації і здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю;
 • визначено елементи облікової політики підприємства щодо обліку фінансових результатів та розкрито вплив найбільш вагомих елементів облікової політики на величину фінансових результатів діяльності рибницьких господарств;
 • вперше запропоновано методичні підходи щодо організації обліку фінансових результатів за центрами відповідальності на господарствах рибної галузі з використанням обчислювальної техніки;
 • конкретизовано методику аналізу фінансових результатів для рибницьких господарств із застосуванням фінансових показників та взаємозв’язку “витрати–обсяг–прибуток” (С. 14).

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: практичне значення одержаних результатів

Одержані результати спрямовані на підвищення оперативності та аналітичності інформації для прийняття рішень з метою покращання фінансових результатів діяльності. Впровадження запропонованих рекомендацій дасть необхідний імпульс і сприятиме зростанню ефективності виробництва на рибницьких господарствах та їх виробничих підрозділах. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці галузевих інструкцій і рекомендацій з ведення бухгалтерського обліку та аналізу в рибному господарстві України.

Результати дисертаційного дослідження апробовані, оцінені та застосовуються у практичній діяльності СВАТ “Вінницярибгосп” (довідка №117 від 31.10.03 р.), ВАТ “Забір’я” (довідка №57/Н від 17.11.03 р.), ВАТ “Київрибгосп” (акт №7 від 14.04.04 р.), а також використовуються у роботі Державного департаменту рибного господарства (довідка №30-1-1-10/523 від 1.03.04 р.).

Окремі результати дисертаційної роботи знайшли застосування в навчальному процесі Національного аграрного університету при викладанні курсів “Бухгалтерський облік в рибництві”, “Економіка галузей агропромислового комплексу”, “Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств” (довідка №535/1461 від 1.04.04 р.).

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані особисто автором.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: апробація результатів дисертації

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження доповідались і отримали позитивні відгуки на:

 • науково-практичній конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (м. Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 20–22 грудня 2001 р.) та
 • третій міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (м. Ірпінь, Академія державної податкової служби України, травень, 2002 р.).

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний обсяг дисертаційної роботи становить 157 сторінок комп’ютерного тексту, робота містить 32 таблиці, 21 рисунок, а також 24 додатки. Список використаних джерел налічує 188 найменувань.

Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць, загальним обсягом 3,7 д.а. (частка автора – 3,3 д.а.), із них шість у наукових фахових виданнях (2,9 д.а.), а також навчальний посібник загальним обсягом 16,9 д.а.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Вдовенко Н.М. Проблеми податкового та бухгалтерського обліку податку на прибуток підприємств // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, 2001. – № 2 (12).– С. 121–129.
 2. Вдовенко Н.М. Методичні підходи до обліку витрат підприємств рибної промисловості // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, 2001. – № 3 (13). – С. 139–149 с.
 3. Вдовенко Н.М. Економічні проблеми розвитку рибних господарств внутрішніх водойм України в сучасних умовах // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, – № 4 (14).– С. 5–13.
 4. Вдовенко Н.М. Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, – № 2 (16). – С. 152–162.
 5. Вдовенко Н.М., Дмитришин А.М. Теоретико-методологічні аспекти становлення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах України // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2002.– № 12. – С.153–159. (Особисто автору належать рекомендації щодо визначення місць виникнення витрат і центрів відповідальності в рибницьких господарствах внутрішніх водойм).
 6. Вдовенко Н.М., Дмитришин А.М. Удосконалення аналітичного обліку витрат як один із факторів покращання фінансових результатів діяльності // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії державної податкової служби України, 2003. – № 2 (20). – С. 128–137. (Особисто здобувачу належать пропозиції щодо вдосконалення діючої класифікації витрат та робочого плану рахунків із урахуванням специфіки рибництва).

В інших виданнях:

 1. Вдовенко Н.М. Деякі аспекти обліку фінансових результатів діяльності підприємства // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 1999. – № 12. – С. 6–9.
 2. Вдовенко Н.М. Поєднання різних підходів щодо обліку й аналізу фінансових результатів діяльності з використанням комп’ютерної техніки // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України. – 2002. – С. 213–217.
 3. Вдовенко Н.М. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003. – № 21 (102). – С. 18 – 21.
 4. Вдовенко Н.М. Оподаткування прибутку підприємств у період реформування економіки України // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку). – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – С. 583–584.

Навчальні посібники:

 1. 1. Вдовенко Н.М. Основи формування та обліку фінансових результатів діяльності ставових господарств у перехідній економіці України. – К.: “МП Леся”, – 284 с.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємств” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог