Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Бібліографічний опис

Власова І. О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Власова Ірина Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

В дисертації досліджено економічну сутність розрахунків, їх взаємозв’язок із зобов’язаннями та заборгованістю, розроблено модель для виявлення межі використання цих термінів.

 • Запропоновано вісім класифікаційних ознак для дебіторської і кредиторської заборгованості, які використано при побудові Плану рахунків для обліку розрахункових операцій.
 • Виявлено місце розрахунків серед об’єктів системи фінансового менеджменту як операції, що є першоджерелом виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості та грошових потоків.
 • Застосовано системний підхід при з’ясуванні економічної сутності розрахунків та доведення їх системного характеру для вироблення подальших рекомендацій з удосконалення організації та методики їхнього обліку.
 • Досліджено особливості бухгалтерського обліку розрахунків, в результаті чого формалізовано тлумачення змісту облікової політики та специфіку використання облікового інструментарію щодо обліку розрахунків.
 • Удосконалено процеси документування та інвентаризації розрахунків, способи оцінки дебіторської заборгованості на дату складання фінансової звітності, запропоновано змінити структуру класів Плану рахунків для обліку розрахунків та внести відповідні корективи до Інструкції про їх використання, методику обліку розрахунків та нарахування резерву сумнівної заборгованості, розроблені регістри аналітичного та синтетичного обліку, удосконалено форму №1 “Баланс” в частині розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість.

Ключові слова

розрахунки, зобов’язання, заборгованість, системний підхід, облікова політика, резерв сумнівної заборгованості

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: актуальність теми

Ринкові умови господарювання вимагають приве­дення до дії факторів, які здійснюють безпосередній вплив на ефективність управління. Вирішенню цієї проблеми сприяє раціоналізація інформаційного забезпечення. Збі­льшення обсягів та різновидів інформації зумовлює система суспільно-господарсь­ких відносин і, зокрема, фінансових відносин на рівні держави і на рівні суб’єктів господарської діяльності.

Фінансове середовище зумовлює функціонування та взаємодіє з системою розрахунків, яка опосередковує фінансово-господарську діяльність. Розрахунки, маючи постійно діючий, динамічний характер, потребують певних управлінських впливів, що виробляються в системі фінансового менеджменту на основі переробки чисельних потоків різноманітної економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності якої належить обліковій інформації.

Такі важливі фінансові показники як платоспроможність та ліквідність обчис­люються, виходячи з облікових даних про заборгованість за розрахунками та харак­теризують фінансовий стан кожного окремого підприємства, і держави взагалі, впливають на рівень їхньої інвестиційної привабливості, кредитоспроможності, за­гальної рентабельності діяльності. В Україні такий стан не можна назвати позитив­ним: оборотні кошти не іммобілізовані в запасах товарно-матеріальних цінностей, а зосереджені майже на 70% в дебіторській заборгованості, також в структурі пасиву балансу половина джерел є залученими.

З цього можна дійти висновку, що незабез­печеність підприємств власними оборотними коштами викликана недоліками в управлінні заборгованістю, як дебіторською, так і кредиторською. Крім того, стати­стичні дані свідчать про те, що ця заборгованість характеризується, в свою чергу, достатньо високим рівнем питомої ваги простроченої заборгованості. Тобто в Україні продовжується криза неплатежів між підприємствами як за внутрішніми, так і за зовнішніми розрахунками, несвоєчасні надходження до бюджету та позабюдже­тних фондів, за іншими операціями. Подолати такий стан можна за умов впрова­дження на підприємствах ефективної системи управління фінансами і, зокрема, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Існує також проблема, пов’язана із вірогідністю, об’єктивністю та ступенем довіри до даних бухгалтерсь­кого обліку. Таким чином, вирішення завдань фінансового менеджменту в значній мірі визначається рівнем організації і досконалістю методології бухгалтерського об­ліку як системи, що покликана забезпечувати користувачів на всіх рівнях управ­ління змістовною та достовірною інформацією.

Стан вивчення проблеми

Реформаторські зрушення в економіко-політичній системі України потребу­ють нових підходів до регулювання суспільно-економічних відносин і зокрема сфери бухгалтерського обліку. З 2000 р. керівники та бухгалтери отримали можли­вості самостійного обрання прийомів та способів обліку, які формують облікову по­літику підприємства. Однак практика свідчить, що більшість з них розглядають цей принцип як декларативний та не приводять його до реалізації. Одними з причин та­кого становища є недостатня теоретична розробка питань оцінки заборгованості і недосконала методика відображення інформації про розрахунки в системі рахунків бухгалтерського обліку, суперечності між фінансовим та податковим обліком.

Дослідженню цих проблем присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних вче­них, зокрема, таких як Р.А.Алборов, П.С.Безрукіх, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, О.М.Головащенко, Р.Грачова, І.Губіна, В.А.Єрофєєва, А.А.Єфремова, В.М.Костюченко, Т.Н.Малькова, Н.М.Малюга, М.Ю.Медведєв, В.Моссаковський, В.В.Нарєжний, С.А.Ніколаєва, В.Ф.Палій, М.С.Пушкар, Б.Райан, Н.В.Рассулова, Я.В.Соколов, А.Твердомед, П.Хомін, Ю.Д.Чацкіс, В.О.Шевчук та інші.

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської діяльності свідчать про те, що деякі з теоретичних положень відносно трактування розрахун­ків, заборгованості та зобов’язань є дискусійними, а ряд важливих аспектів їхньої організації, оцінки та методики обліку потребують удосконалення. У зв’язку з цим вибір теми дослідження та його цільова спрямованість є достатньо актуальними.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження пов’язано з роботою, що виконувалась кафедрою бухгалтерського об­ліку Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Бара­новського у відповідності з держбюджетною науково-дослідною темою: “Удосконалення бухгалтерського обліку активів, капіталу і зобов’язань згідно наці­она­льних стандартів” (номер реєстрації №Д2001-05), а також госпдоговірною темою “Організація бухгалтерського обліку на сумісних підприємствах в умовах внутріш­ньогосподарського (комерційного) розрахунку (на прикладі СП “Гефест” м. До­нецьк)” (номер державної реєстрації 0104U009089).

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удоскона­лення організаційно-методичних аспектів обліку розрахунків підприємств з дебіто­рами та кредиторами, розробка науково обґрунтованих рекомендацій відносно раці­оналізації інформаційного забезпечення для управління ними через узагальнення теоретичних положень щодо представлення розрахунків як системи.

Відповідно до цільової спрямованості дисертації на дослідження поставлено такі задачі:

 • узагальнити теоретичні положення щодо економічної природи розрахунків з метою визначення їх взаємозв’язку із зобов’язаннями та заборгованістю, розмежу­вати границі використання цих понять, також провести детальну класифікацію забо­ргованості задля використання визначених таким чином видів заборгованості при побудові рахунків для обліку розрахунків;
 • показати місце розрахунків у системі управління фінансами та можливості вважати їх інтегрованим об’єктом фінансового менеджменту для того, щоб підви­щити ефективність управління розрахунками через урахування якомога більшої чи­сельності факторів, що мають вплив на їх здійснення;
 • критично оцінити стан інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту як однієї з головних умов, що має безпосереднє відношення до вироблення управлінських рішень і їх результатів;
 • застосувати системний підхід до дослідження розрахунків з метою раціона­льної їх організації та ефективного управління, а також урахування цього при роз­робці облікової політики щодо обліку розрахунків;
 • узагальнити практику формування облікової політики як головного докуме­нту, що визначає організацію та технологію обліку підприємства та дослідити особ­ливості розкриття й використання методичного інструментарію обліку підприємств в обліковій політиці з метою удосконалення організації документування та інвента­ризації розрахунків за умови використання електронних документів та електронного цифрового підпису;
 • проаналізувати методи обчислення резерву сумнівних боргів та внести про­позиції щодо удосконалення методики розрахунку резерву сумнівної дебіторської заборгованості;
 • дослідити наукову обґрунтованість побудови Плану бухгалтерських рахунків для обліку розрахунків та рекомендувати удосконалену його модель, а також мето­дику відображення інформації про розрахунки в облікових регістрах та фінансовій звітності.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система розрахунків між суб’єктами господарської діяльності.

Предметом дослідження є організація та методика обліку розрахунків суб’єктів господарювання з дебіторами та кредиторами.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертацій­ної роботи стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених за обраною про­блематикою, законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку розрахунків між суб’єктами господарської діяльно­сті.

У процесі дослідження використані показники Держкомстату України за 2001-2002 рр., матеріали періодичних видань, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств Донецького регіону та Автономної республіки Крим за 2001-2004 рр.

Дослідження ґрунтуються на застосуванні загальнонаукових та часткових прийомів і способів. Для уточнення категорій “розрахунки”, “зобов’язання” і “заборгованість” використано методи аналізу та синтезу, абстракції та конкретиза­ції, індукції та дедукції. Для обробки масиву статистичної інформації застосовано статистичні методи обробки даних: зведення та групування – при визначенні крите­рію групування та формування основних груп підприємств, порівняння та співстав­лення основних показників зведеного балансу підприємств; вибіркового спостере­ження та історико-логічної аргументації досліджуваних проблем – при обробці да­них анкетування підприємств та узагальнення невирішених проблем обліку. Для представлення розрахунків у вигляді самостійної системи та розробці моделі Плану рахунків для обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами, методу обчислення резерву сумнівної заборгованості використовувались методи групування, порів­няння, логічного моделювання, аналогії, системного підходу. Проведення розрахун­ків здійснювалося з використанням можливостей сучасної комп’ютерної техніки, технології та програмних продуктів.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в уточненні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення ме­тодики обліку розрахунків та організації їхньої системи.

Основні результати дослідження, що складають його наукову новизну, одер­жані автором особисто та виносяться на захист:

вперше:

 • виділені вісім класифікаційних ознак заборгованості (термін погашення, ха­рактер виникнення, економічний зміст розрахункових операцій, контрагенти, ва­люта розрахунків, забезпеченість, дотримання умов договору, ймовірність пога­шення). Запропоновану класифікацію використано при розробці рекомендованої моделі Плану рахунків для обліку розрахунків (С. 7) ;
 • на основі застосування системного підходу дослідження категорії “розрахунки” сформульовано їх мету, визначені елементи (об’єкт, суб’єкти та меха­нізм розрахунків) і зв’язки між ними, дано характеристику середовищу (надсистемі, рівноправним системам і підсистемам). Це стало підґрунтям розробки рекомендацій з удосконалення обліку розрахунків (С. 11-12);

дістало подальшого розвитку:

 • поняття “розрахунки”, “зобов’язання” та “заборгованість”; запропоновано модель взаємозв’язку між ними, за допомогою якої визначені межі використання цих термінів, а також коригування їхнього формулювання у положеннях (стандар­тах) бухгалтерського обліку; доведено, що об’єктом обліку є саме розрахунки, а не зобов’язання чи заборгованість (С. 7-8);
 • система об’єктів фінансового менеджменту, серед яких показано місце роз­рахунків, що дозволить розробляти ефективнішу політику управління фінансами підприємств, оскільки буде врахована більша кількість факторів, що мають вплив на розрахунки з дебіторами та кредиторами (С. 8-9);
 • тлумачення змісту облікової політики та її складових відносно обліку розра­хунків: внесені рекомендації відносно організації документування та інвентаризації розрахунків й оформлення її результатів за умови використання електронних доку­ментів та електронного цифрового підпису (С. 9, 12-13);

удосконалено:

 • методику оцінки дебіторської заборгованості, для чого розроблено метод об­числення резерву сумнівних боргів, який на відміну від існуючих залежить від кіль­кості днів прострочення умов розрахунків, а не суми простроченої заборгованості, та виходить саме з сумнівних, а не безнадійних  боргів (С. 13);
 • методику відображення інформації про розрахунки в обліку (рекомендовано перегрупування бухгалтерських рахунків по класах в Плані рахунків і внесення ко­ректив до Інструкції про його застосування; удосконалено форми регістрів аналіти­чного та синтетичного обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами) та фінансо­вій звітності, що відповідатиме економічній сутності та системному характеру роз­рахунків і класифікації заборгованості, посилить аналітичну цінність балансу та дасть можливість оцінити реальний стан заборгованості підприємства, її якісний склад (С. 14-15).

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці науково об­ґрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення організації системи розрахунків та методики їх обліку суб’єктами господарської діяльності, що сприя­тиме зростанню ефективності управління фінансами через підвищення вірогідності та реальності інформаційного забезпечення.

Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, спрямовані на викорис­тання в практичній діяльності суб’єктів господарської діяльності та в навчальному процесі.

Методичні розробки та рекомендації за результатами дослідження знайшли практичне застосування на підприємствах м. Донецька та м. Севастополя: облікова політика відносно розрахунків з дебіторами та кредиторами – СП “Гефест” (акт впровадження від 30.04.2003 р.); облікова політика щодо розрахунків, реєстр доку­ментів до сплати, акт звірення заборгованості, методика обліку розрахунків – АТЗТ “Втормет” (довідка №218-10 від 14.10.2004 р.), ТОВ “Укрстрой” (довідка №68 від 12.10.2004 р.), ТОВ “Судотехсервис” (довідка №1/05-2 від 05.10.2004 р.).

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота являє собою результат самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висно­вки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на основі проведених досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств м. Донецька та АР Крим. Практичний матеріал дисертаційної роботи отриманий в результаті проведе­них спостережень та опитувань керівників та спеціалістів з обліку підприємств.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: апробація та впровадження результатів дослідження

Основні положення та результати дисертаційного дослідження розкриті в наукових публікаціях дисер­танта та доповідалися на наукових та науково-практичних конференціях:

 • науково-практичні конференції професорсько-викладацького складу Донецького державного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2002-2004 рр.;
 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Проблеми та перс­пективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку” (м. Донецьк, ДонДУЕТ, 2002);
 • науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Доне­цької державної академії управління “Проблеми створення організаційно-господар­ського механізму фінансового обліку на підприємствах” (м. Донецьк, ДДАУ, 2002);
 • Міжрегіональна науково-практична конференція “Оподаткування в промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку” (м. Донецьк, Державна податкова адміністрація в Донецькій області, 2002);
 • Всеук­раїнська науково-практична конференція “Менеджмент підприємницької діяльно­сті” (м. Ялта, Ялтинський інститут менеджменту, 2003);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми об­ліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м. Хме­льницький, Технологічний університет Поділля, 2003);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів “Оптимум – 2003”” (м. Харків, Національній Технічний Університет “ХПІ”, 2003);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Фінансові механізми активації підприємництва в Україні” (м. Львів, Львівська державна фінансова академія, 2004);
 • VI-та Міжрегіональна науково-практична конференція “Оподаткування в промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку” (м. Донецьк, Державна податкова адміністрація в Донецькій області, 2004).

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: структура роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, виснов­ків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дисертації становить 178 сторінок, містить 15 таблиць, 17 рисунків, 15 додатків, список використаних джерел з 167 найменувань.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження у фахових виданнях опуб­ліковано 5 статей загальним обсягом 1,9 друкованих аркушів, в інших виданнях 2 статті загальним обсягом 1,0 друкований аркуш, 1 тези загальним обсягом 0,1 дру­кований аркуш. З них особисто авторові належить 1,9 друкованих аркушів.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Власова І.О. Облік дебіторської заборгованості і ре­зерву сумнівних боргів // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник нау­кових праць з проблем торгівлі і громадського хар­чування / Голов. ред. О.О. Шу­бін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – Випуск 13. Том ІІІ. – С. 199–207.
 2. Рассулова Н.В., Власова И.А. Учет и управление дебиторской задо­лженно­стью в условиях налоговой сис­темы Украины // Финансы, учет, банки. Сборник на­учных трудов / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып. Ч. 2 – С. 11–15. (Особистий внесок – обґрунтовано необхідність врегулювання роз­біжностей між бухгалтерським та податковим обліком безнадійних боргів).
 3. Власова І.О. Проблеми класифікації заборгованості // Вісник Технологіч­ного університету Поділля. Нау­ковий журнал: серія “Економічні науки”. – Хмельни­цький: ТУП, 2003. – №5. – ч. 2, том 1 (55). – С. 119–124.
 4. Рассулова Н.В., Власова И.А. Учетная политика и расчеты: про­блемы и пути решения // Збірник наукових праць Донецької державної ака­демії управління: Проблеми створення організа­ційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах: серія “Економіка”. – Донецьк, 2002. – т. 3, вип. 9.– С. 13–20. (Особи­стий внесок – зроблено дослідження та порівняння вітчизняного та міжнародного досвіду нарахування резерву сумнівних боргів).
 5. Власова І.О. Розкриття інформації про розрахунки в обліковій політиці // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник нау­кових праць з проблем торгівлі / Голов. ред. О.О.Шу­бін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – Випуск 16. Том ІІІ. – С. 15–21.

Статті в інших виданнях

 1. Власова І.О. Методологічні аспекти обліку розра­хунків // Вісник Націона­льного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Дослідження і оптимізація економічних процесів “Оптимум 2003” 23’ 2003”. – Хар­ків: НТУ “ХПІ”, 2003. – С. 123–126.
 2. Власова І.О. Єдиний підхід до оцінки дебіторської заборгованості в фінан­совому та податковому обліку // VI-я межрегиональная научно-практическая конфе­ренция “Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспек­тивы развития”: Материалы конференции. – Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Бара­новского, 2004. – С. 349–353.

Тези доповідей

 1. Власова І.О. Методологічні аспекти обліку зо­бов’язань і розрахунків // Збі­рник тез доповідей Міжнародної наукової кон­ференції студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгал­терського обліку” / За. ред. Л.Г. Мельникової. – До­нецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 94–96

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Розрахунки з дебіторами та кредиторами” – за посиланнями:

РубрикаДебіторська заборгованість

РубрикаКредиторська заборгованість

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог