Молодший бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Молодший бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «молодший бакалавр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.

Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Молодший бакалавр: критерії Національної рамки кваліфікацій

Молодший бакалавр: знання

 • Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

Молодший бакалавр: уміння / навички

 • широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання
 • знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних
 • планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті

Молодший бакалавр: комунікація

 • взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання
 • донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності

Молодший бакалавр: відповідальність і автономія

 • організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін
 • покращення результатів власної діяльності і роботи інших
 • здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії

Національна рамка кваліфікацій: термінологія

Для цілей застосування Національної рамки кваліфікацій терміни вживаються у такому значенні:

 • відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально;
 • знання – осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
 • рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю результатів навчання, які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня;
 • компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 • комунікація – взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
 • освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання та компетентностей;
 • професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою результатів навчання та компетентностей, що дають змогу виконувати певний вид роботи або провадити професійну діяльність;
 • результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти;
 • уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на:
  • когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і
  • практичні (що включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та інструментів, комунікацію).

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог