Бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «бакалавр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.

Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Бакалавр: критерії Національної рамки кваліфікацій

Бакалавр: знання

 • Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання

Бакалавр: уміння / навички

 • поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання

Бакалавр: комунікація

 • донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації
 • збір, інтерпретація та застосування даних
 • спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово

Бакалавр: відповідальність і автономія

 • управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами
 • спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти
 • організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп
 • здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії

Національна рамка кваліфікацій: термінологія

Для цілей застосування Національної рамки кваліфікацій терміни вживаються у такому значенні:

 • відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально;
 • знання – осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
 • рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю результатів навчання, які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня;
 • компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 • комунікація – взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
 • освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання та компетентностей;
 • професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою результатів навчання та компетентностей, що дають змогу виконувати певний вид роботи або провадити професійну діяльність;
 • результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти;
 • уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на:
  • когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і
  • практичні (що включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та інструментів, комунікацію).

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог