Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було

Дипломна робота з бухгалтерського обліку є випускною самостійною роботою навчально-дослідницького характеру. Тобто, це форма підсумкової атестації випускників, засіб визначення рівня підготовки фахівця, розвитку його творчих здібностей, уміння проводити самостійні дослідження, що дає право на здобуття визначеної освітньої кваліфікації зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Робота виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі та передбачає:

 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних задач діяльності;
 • підтвердження студентом здатності використовувати знання, навички й особисті та/або методологічні уміння до інформаційно-аналітичної, науководослідної діяльності для вирішення актуальних проблем функціонування підприємницьких структур в сучасних умовах господарювання;
 • закріплення навичок самостійної роботи й використання методик, що пов’язані з проведенням наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру, виконанням виробничих функцій, типових задач діяльності, та формують складові професійної компетентності фахівця.

Метою написання дипломної роботи з бухгалтерського обліку є:

 • виявлення рівня теоретичних знань і практичних навичок випускника, які одержані під час проходження переддипломної практики на основі:
  • самостійної роботи з літературними джерелами, законодавчими і нормативними документами;
  • використання практичного досвіду, методів обліку, аналізу, аудиту та оподаткування на підприємствах різних форм власності;
 • визначення ступеня його підготовленості до самостійної дослідницької і практичної діяльності в сучасних умовах.

Завданнями дипломної роботи з бухгалтерського обліку є:

 • теоретичне обґрунтування і розкриття сутності економічних і фінансових категорій, виявлення проблем в області бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту з обраної теми;
 • проведення аналізу літературних джерел, нормативної бази з досліджуваної проблеми, вивчення системи обліку та оподаткування на конкретному підприємстві (в організації);
 • проведення досліджень з методики податкового контролю і аудиту за матеріалами конкретного підприємства (організації).

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як стало

Втім, саме поняття «Дипломна робота з бухгалтерського обліку» на сьогодні вже є некоректним. Зазвичай воно застосовується лише на побутовому рівні. Причина в тому, що затверджені стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» оперують іншою термінологією.

«Профільних» стандартів два:

Відповідно, стандарти містять свої вимоги щодо форми атестації здобувачів вищої освіти.

Так, атестація бакалаврів може здійснюватися у формі:

 • публічного захисту кваліфікаційної роботи;
 • або атестаційного екзамену (екзаменів).

Кваліфікаційна робота бакалавра має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері обліку та/або оподаткування, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економіки.

Атестація магістрів здійснюється виключно у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складного завдання або проблеми в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та/або оподаткування.

Серед інших вимог стандартів:

 • кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, фабрикації та фальсифікації;
 • кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

Саме поняття кваліфікаційної роботи наведене у Положенні про Національний репозитарій академічних текстів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 541.

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти – це самостійна робота, яка готується з метою публічного захисту для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Таким чином, на зміну поняттю “дипломна робота з бухгалтерського обліку” прийшло поняття “кваліфікаційна робота з бухгалтерського обліку”!

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог