Магістр як кваліфікаційний рівень освіти

Магістр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «магістр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341.

Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання, які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Магістр: критерії Національної рамки кваліфікацій

Магістр: знання

 • Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

Магістр: уміння / навички

 • спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
 • здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах
 • здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності

Магістр: комунікація

 • зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

Магістр: відповідальність і автономія

 • управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
 • відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів
 • здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії

Національна рамка кваліфікацій: термінологія

Для цілей застосування Національної рамки кваліфікацій терміни вживаються у такому значенні:

 • відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально;
 • знання – осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, методологічні);
 • рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю результатів навчання, які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня;
 • компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
 • комунікація – взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
 • освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання та компетентностей;
 • професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою результатів навчання та компетентностей, що дають змогу виконувати певний вид роботи або провадити професійну діяльність;
 • результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти;
 • уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на:
  • когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і
  • практичні (що включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та інструментів, комунікацію).

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог