П(С)БО 7 “Основні засоби”

П(С)БО 7 "Основні засоби"

П(С)БО 7 “Основні засоби”: призначення

П(С)БО 7 “Основні засоби” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Положення (стандарт) 7 не поширюється на:

 1. Операції з біологічними активами, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 2. Невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 3. Основні засоби, що утримуються з метою продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 4. Інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

П(С)БО 7 “Основні засоби”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 7 надає трактування наступному переліку термінів:

П(С)БО 7 “Основні засоби”: класифікація основних засобів

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

 1. Основні засоби:
  • Земельні ділянки;
  • Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;
  • Будівлі, споруди та передавальні пристрої;
  • Машини та обладнання;
  • Транспортні засоби;
  • Інструменти, прилади, інвентар (меблі);
  • Тварини;
  • Багаторічні насадження та плодоносні рослини;
  • Інші основні засоби.
 2. Інші необоротні матеріальні активи:
  • Бібліотечні фонди;
  • Малоцінні необоротні матеріальні активи;
  • Тимчасові (нетитульні) споруди;
  • Природні ресурси;
  • Інвентарна тара;
  • Предмети прокату;
  • Інші необоротні матеріальні активи.

П(С)БО 7 “Основні засоби”: структура документа

П(С)БО 7 має наступну структуру:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка основних засобів;
 • Переоцінка основних засобів;
 • Амортизація основних засобів;
 • Зменшення корисності основних засобів;
 • Вибуття основних засобів;
 • Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 7 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.