П(С)БО 16 “Витрати”

П(С)БО 16 "Витрати"

П(С)БО 16 “Витрати”: призначення

П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених П(С)БО 18 “Будівельні контракти”. Положення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, пов’язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції.

П(С)БО 16 “Витрати”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 16 вводить визначення наступному переліку термінів:

П(С)БО 16 “Витрати”: класифікація витрат

П(С)БО 16 поділяє витрати підприємства наступним чином:

 1. Собівартість реалізованих товарів;
 2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг):
  • виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду:
   • прямі матеріальні витрати;
   • прямі витрати на оплату праці;
   • інші прямі витрати;
   • змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
  • нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
  • наднормативні виробничі витрати.
 1. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на:
  • адміністративні витрати;
  • витрати на збут;
  • інші операційні витрати.
 1. Витрати операційної діяльності також групуються за економічними елементами:
  • матеріальні затрати;
  • витрати на оплату праці;
  • відрахування на соціальні заходи;
  • амортизація;
  • інші операційні витрати.
 1. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 “Фінансові витрати”).
 2. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
 3. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).
 4. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”.

П(С)БО 16 “Витрати”: структура документа

П(С)БО 16 включає наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Визнання витрат;
 • Склад витрат;
 • Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності.

Додатки П(С)БО 16 містять приклади розрахунків:

 • Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат;
 • Розрахунок втрат від участі в капіталі.

П(С)БО 16 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.