Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: визначення

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку – нормативно-правові акти, якими визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ та НП(С)БО в державному секторі), розроблені на основі МСФЗ і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Таке визначення НП(С)БО наведено у ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

 1. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності.
 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей мають право розробляти на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: перелік

На виконання ч. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міністерством фінансів України розроблені та затверджені наступні НП(С)БО:

НП(С)БО Затвердження
НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73
НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність” Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628
П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137
П(С)БО 7 “Основні засоби” Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92
П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242
П(С)БО 9 “Запаси” Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246
П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237
П(С)БО 11 “Зобов’язання” Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20
П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91
П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559
П(С)БО 14 “Оренда” Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181
П(С)БО 15 “Дохід” Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290
П(С)БО 16 “Витрати” Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318
П(С)БО 17 “Податок на прибуток” Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353
П(С)БО 18 “Будівельні контракти” Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205
П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163
П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193
П(С)БО 22 “Вплив інфляції” Наказ Міністерства фінансів України від 29.02.2002 р. № 147
П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303
П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344
П(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність” Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39
П(С)БО 26 “Виплати працівникам” Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601
П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617
П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів” Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2005 р. № 817
П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами” Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412
П(С)БО 30 “Біологічні активи” Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790
П(С)БО 31 “Фінансові витрати” Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415
П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” Наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779
П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин” Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2008 р. № 1090
П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій” Наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 1577

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.